ï

Raad 28-5-2020 jaarrekening 2019

Dank u wel VZ,

Geachte aanwezigen en luisteraars thuis.

Vanavond gaan we inhoudelijk de jaarstukken van 2019 behandelen.

VZ,

We zullen beginnen met het financiële deel wat niet het meest begrijpelijk is.

De accountant keurt hangende de afwikkeling van het Sociaal Domein de jaarrekening goed.

Er worden aanbevelingen gedaan en de aanbevelingen door de vorige accountant BDO zijn in werking gesteld. Wet en regelgeving zijn goed opgevolgd en de gemaakte schattingen in de jaarrekening zijn aanvaardbaar.

De accountant meldt wel een overschrijding van ruim € 550.000 op de pensioen pot voor wethouders en oud wethouders in onze gemeente. Waar we met de begroting voor 2020 reeds € 141.000 in hebben gestort, maar dit terzijde.

Verder wilt u als College vanaf 2021 zelf de verantwoording over de rechtmatigheid afgeven. En hoeft de accountant dit alleen maar te toetsen. Als het college zelf zijn eigen verantwoording af moet gaan leggen, vrezen wij, dat dit voor de organisatie ook zeker een zware belasting gaat geven.

VZ,

Als we dan verder kijken in het jaarverslag over 2019 zien we dat er diverse mooie projecten zijn opgestart en dat er ook al veel gerealiseerd is, maar dat er ook een aantal projecten niet zo goed op de rit staan.

VZ,

Er is ruim € 1,7 miljoen aan voordelige verschillen tussen Najaarsnota en de Jaarstukken. Dit voordeel voor u als gemeente heeft als nadeel voor onze inwoners, dat projecten bijvoorbeeld later opgeleverd worden.

VZ,

Uiteindelijk was er voor 2019 een nadelige saldo van €375.000.

En met veranderde regels, die gehanteerd moeten worden, laat het uiteindelijke structurele resultaat een plus zien van €100.000. Dit kan dan wel zo zijn, maar wij hebben met verbazing naar deze regels gekeken. Want hoe kan je nu “de uitkering van bijstand” structureel positief bestempelen als straks blijkt dat door de Corona-crisis er veel meer beroep gedaan gaat worden op de bijstand… Is het dan opeens structureel negatief?

VZ,

Heel veel inwoners zouden willen dat zij deze, in onze ogen, goochelkunstjes met hun huishoudboekje uit konden voeren. Maar wij zijn bang dat zelfs Hans Klok hen daarbij niet kan helpen.

VZ,

Ook kijkend naar de financiële positie van onze gemeente die door de accountant als goed

wordt beoordeeld, gaan we toch echt achteruit

Het geld om onze risico’s op te vangen verslechterd met 25%,

De verhouding vermogen-schulden is stabiel, maar ook hier gaan we met 9% achteruit,

Gaven we in 2019 maar liefst € 7 miljoen meer uit, dan gedekt werd, door inkomsten en

investeringen uit reserves

en last but not least gaven we als gemeente in 2019 structureel meer uit dan we ontvingen.

Maar liefst 6% meer. Met andere woorden, er wordt meer geld uitgegeven, dan dat er in de

portemonnee zit en we moeten dus ons spaarbankboekje aanspreken.

VZ,

Dit terwijl er ook nog een mogelijk risico op de loer ligt zoals een herverdeling van het

Gemeentefonds en we dus straks een risico lopen minder geld te ontvangen van het Rijk.

VZ,

Zoals we in BndeStem hebben kunnen lezen heeft BDO accountants voor alle gemeenten

een stresstest uitgevoerd, waarin we op de 5e plek staan.

Maar wij maken ons vooral zorgen over wat BDO uitte in datzelfde artikel dat de tekorten

oplopen en de gevolgen van de Coronacrisis daar nog eens bovenop komen, en dat de

meeste gemeenten denken dat hun risicopotje ruim genoeg gevuld is.

En BDO die zich afvraagt of gemeentes niet te optimistisch zijn.

VZ,

Wij delen deze mening.

Er zal dan toch echt in de toekomst bezuinigd moeten worden, en dat kan wat ons betreft

niet door dit af te wenden op onze inwoners, door hogere belastingen te gaan heffen.

Immers, onze inwoners betalen nu al meer gemeentelijke belastingen dan het landelijke

gemiddelde. Eigenlijk zijn die nog hoger, maar door iedere keer incidenteel geld uit de

reserves te halen kunt u de gemeentelijke lastendruk nog enigszins laag houden. U doet dit

nu ook weer ,door de reserve “nazorg stortplaats Zevenbergen”, vrij te laten vallen en deze

in het potje voor de afvalstoffenheffing te stoppen. Terwijl de toekomstige verplichting blijft.

Hier komen we in de kadernota zeker op terug.

VZ,

En dan de risico’s die wij als gemeente hebben en waarvan u de 10 grootste risico’s jaarlijks

benoemt.

De problemen bij Juzt. Gelukkig is hier tijdig ingegrepen en zijn de benodigde financiële

middelen binnen de perken gebleven en zijn zorggebruikers en zorgverleners voor een

heleboel ellende bespaard gebleven

Wat ons echter grote zorgen baart en als 2e in de top 10 staat zijn de zwembaden in onze

gemeente.

VZ,

Waar we begonnen met een krediet van 1,7 miljoen is dit reeds 3,5 miljoen en zoals de

zaken er nu voor staan is de kans groot dat ook hiermee de kosten niet gedekt kunnen

worden.

VZ,

Dit slaat werkelijk alles. In 1 woord schandalig!!

Hoe er met gemeenschapsgeld om wordt gegaan en dat de zwembaden nog steeds niet

opgeleverd en geopend zijn.

En wat heeft u een geluk, dat u een gemeenteraad tegen over u heeft zitten, die dit allemaal

zonder morren slikt, en waar slechts een paar partijen kritisch hieromtrent zijn.

VZ,

Maar het is de knulligheid ten top natuurlijk. Boorpalen, begeleidingskosten, tegelwerk,

allemaal niet begroot…

VZ,

In plaats van half april, verwachtte U dat de baden vanaf 31 mei open zouden kunnen, zo

was te lezen in Bndestem van 14 april 2020.

Maar in verband met de onzekerheid die de ontwikkelingen van het Coronavirus met zich

meebrengt, is de opleveringsdatum niet in beton gegoten volgens een woordvoerster van

Drimmelen en gisteren hebben we vooruitlopend op definitieve vaststelling van de notulen

vertrouwelijke informatie vanuit het college ontvangen wanneer de baden wel opengaan.

VZ

Ondertussen zijn we anderhalve maand verder , en moeten de baden nog steeds gevuld

worden met water

Dit terwijl we naast een bouwteam een dure externen inhuren, waarvan je expertise zou

mogen verwachten...Niet dus

Een risico dat niet is benoemd is ons wegbeheer. In het verleden hebben we als partij hier al

meerdere keren aandacht voor gevraagd en onze bezorgdheid uitgesproken. Er zijn

inhaalslagen gemaakt. Maar we zijn enorm geschrokken dat ten opzichte van 2017 onze

asfaltwegen zijn verslechterd en nu nog maar 48% goed tot zeer goed is en dat was 89%. Dat

is een daling van maar liefst 41%. We verwachten dan ook enorme investeringen de

komende jaren om alles weer op peil te krijgen.

VZ, als we dan verder terugkijken op 2019 zijn er een aantal punten die wij nog willen

benoemen.

Het annuleren van de grootschalige zonnevelden in ons buitengebied, als uitvoering van het

grootschalige zonneveldenbeleid is toch wel een hoogtepunt.

Door u niet vermeld in de top 10 van potentiele risico´s, maar dit gaat ongetwijfeld in 2020

nog een staartje krijgen. Want er zullen zeker schadeclaims komen.

Maar gelukkig hebben we als CAB een positieve bijdrage kunnen leveren in het grootschalige

zonneveldenbeleid.

Met de inwoners zijn we letterlijk en figuurlijk ook de strijd aangegaan tegen de

grootschalige zonnevelden, hebben het tij weten te keren, waardoor de polders in het

buitengebied gelukkig gevrijwaard zijn gebleven van 140 ha aan grootschalige zonnevelden.

En er nu een opgave ligt voor zonnepanelen op daken.

VZ,

Over de werkzaamheden in 2019 in de haven van Lage Zwaluwe zijn we minder tevreden.

Het beloofde steiger aan het Beursplein wordt nu eindelijk, maar veel te laat geplaatst. Maar

het wandelpad als rondje langs de haven is nog steeds niet gerealiseerd, er is nog geen

ontsluiting naar de Kwistgeldweg, dit terwijl firma Crezee alles in het werk heeft gesteld om

op zijn terrein dit wel tijdig te bewerkstelligen.

VZ,

De werkzaamheden in de havens zijn uitgevoerd via een bouwteam, omdat er binnen de

organisatie niet de geschikte mensen zijn om dit project te begeleiden. Maar dan mag je wel

resultaat verwachten, ook op de uitvoering van de werkzaamheden Ook hier komen wij op

terug.

VZ,

Zo stelt u ook alles in het werk om de komende jaren in onze kernen 100 woningen per jaar

te realiseren en heeft u gesprekken met Woonvizier en ondernemers om dit te realiseren.

Ondertussen lezen we dat er geen Tiny Houses gebouwd gaan worden op het terrein bij het

Puzzelbad, en op het Willibrordusterrein staat het bord van the Box system er verloren bij.

En de bouw van meerdere woningen in de Blauwvlas in Lage Zwaluwe stelt u middels een

verlengingsbesluit uit. U zult begrijpen dat we sceptisch zijn als het om bouwen gaat.

VZ,

Ondanks een unaniem aangenomen motie voor het Willibrordusterrein om senioren en/of

starterswoningen te bouwen, neemt U een ander besluit.

De informatieavond op 23 maart 2018 die u samen met Droom Wonen Brabant bij de

Rabobank heeft gegeven over collectief bouwen middels particulier opdrachtgeverschap, is

een farce gebleken. Senioren houdt u immers al jaren aan het lijntje.

VZ,

Zo hebben wij ook versteld gestaan voor de geplande ontwikkelingen op de net eerder door

u geopende pluktuin in de Grijze Wijk. Een prachtig initiatief van inwoners, dat mooi aansluit

bij het Hertenkamp. En wat eerst, door u als gemeente werd gesteund en gesponsord, zou

dit zonder pardon ingeruild zijn voor woningbouw.

VZ,

Gelukkig is dit plan inmiddels teruggedraaid, maar wij vragen ons wel af waar u in

hemelsnaam mee bezig bent.

Zo ook met de bomen in de Marktstraat. Ongekend hoe dat proces de afgelopen jaren verlopen is. Maar gelukkig zijn deze definitief via een nieuw raadsbesluit in december 2019 behouden. En krijgen ze nu hopelijk de juiste de verzorging die ze verdienen.

Verder vragen wij ons af wat de uitkomsten zijn van onze motie “Voortuinenprojecten” Deze hebben we als raad in 2019 aangenomen. Er is bijna een jaar voorbij en de woningstichting is ondertussen al volop bezig met verduurzamen van woningen. Als inwoners dan tegen een geringe vergoeding ook gebruik kunnen maken van een keurig aangeplant en onderhouden tuintje zou dat de kers op de taart zijn in de strijd tegen de in het slop verkerende voortuintjes.

VZ,

Wat zijn de mogelijkheden die tot nu toe in beeld zijn gebracht? We lezen er niets van in de jaarrekening.

VZ,

En dan als laatste punt Combinatie Algemeen Belang is blij dat afgelopen zomer bij de Brede School in Lage Zwaluwe het trapveld is geopend. Er waren in het begin wel wat kinderziektes, maar de meeste zijn nu inmiddels opgelost.

Wij hebben als partij al in 2012 het initiatief genomen voor meer buitenspeelruimte bij de brede school. Dat is nu gelukt en het is een genot te zien hoe hier dagelijks kinderen aan het spelen zijn, en er les gegeven wordt met sporten. En het zou heerlijk zijn dat in alle kernen gebruik kan worden gemaakt van zo’n fantastisch trapveld,

Daarvoor is in 2019 unaniem de door ons ingediende motie “omvormen van trapveldjes” ingediend en aangenomen, en krijgen we met de begroting 2021 inzicht in de wensen van de jeugd van Hooge Zwaluwe en Drimmelen waarvoor dank.