WAT WILLEN WE BEREIKEN

 

Op de volgende speerpunten wil CAB de komende jaren extra nadruk leggen (in willekeurige volgorde):

1.    Verder ontwikkelen van extra woningbouw in alle kernen, zowel in de klasse: huur, koop, starters, senioren, mantelzorg, levensloopbestendig en/of met zorg. Initiatieven CPO en andere woonvormen stimuleren, in eerste instantie voor eigen inwoners van de gemeente Drimmelen.

2.    Durven te bouwen, we lopen op dit moment vast in eigen wet- en regelgeving. Besluitvorming versnellen om bouwen mogelijk te maken.

3.    Anders inrichten “Klik voor Wonen” waarbij het mogelijk moet zijn dat eigen inwoners voorrang kunnen krijgen.

4.    Achterstallig onderhoud Gaete/Loonsedijk en Dirk de Botsdijk versneld aanpakken, tevens de gevaarlijke versmallingen aan de Dirk de Botsdijk verwijderen.

5.    Realiseren rotonde kruising Godfriedschalkenstraat/Haasdijk.

6.    Handhaving/BOA’s, geen “regelhijgers” maar de wijkagent zoals de vroegere “bromsnor”. Iemand die tussen de mensen staat en niet erboven. Oom agent handhaaft, maar dan met de menselijke maat.

7.    Omvormen van de Onderstraat Lage Zwaluwe naar fietsstraat waarbij auto’s te gast zijn.

8.    Verpauperde buurten opknappen door het stimuleren van zelfstandige aanpak door bewoners.

9.    Geen Asielzoekerscentrum (AZC) in gemeente Drimmelen (ook niet voor tijdelijk).

10.  BETAALBARE energietransitie, zoeken naar oplossingen om zonnepanelen toe te passen in beschermd dorpsgezicht, we lopen nu vast in eigen regelgeving. Zonnepanelen niet in veldopstelling op (boeren)land, wel meenemen bij het verduurzamen van huurwoningen. Zonnepanelen op bedrijfspanden stimuleren en mogelijk verplichten bij nieuwbouw.

11.  Blijven knokken om de geluidsoverlast in Made langs de A59 ter plaatse van de Vogel- en Bomenbuurt te beperken (bijvoorbeeld door toepassing van een innovatief geluidscherm).

12.  CAB is tegen grootschalige zonnevelden op land en plaatsing van windturbines in onze open polders.

13.  Zorggeld dat we ontvangen voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning moeten we geheel aan de zorg uitgeven (100%) en niet oppotten. Jeugdzorg moet toegankelijk en betaalbaar blijven.

14.  Fiets- en voetpaden naar een hoger kwaliteitsniveau, mede door het oplossen van achterstallig onderhoud en betere verlichting.

15.  Geen onderscheid tussen stoepen en Goeiestoepkes.

16.  Achterstallig onderhoud wegen versneld oplossen.

17.  Beter toezicht op groenonderhoud om de leefomgeving te verbeteren.

18.  Beter toezicht op lopende werkzaamheden, tijdige controle en niet achteraf het werk afkeuren maar gedurende de uitvoering wijzen op tekortkomingen. Herstel werkzaamheden verhalen op aannemer.

19.  Bij niet vergunde bouwwerken-bedrijvigheid: Handhaving oké, maar eerst proberen in overleg te legaliseren (via vergunning en/of aanpassing bestemmingsplan) alvorens te slopen. Kijken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen. Uitgangspunt CAB: “legaliseren, tenzij”.

20.  Versterken leefbaarheid alle kernen, inzetten op ontmoetingsmogelijkheden voor senioren (zoals huiskamers Lage Zwaluwe en Terheijden) en jeugd (zoals het Honk).

21.  Alternatieve verdienmodellen ontwikkelen ter compensatie van ophalen oud papier door verenigingen.

22.  Transitie openbaar vervoer, zorgen dat WMO cliënten senioren met mobiliteitsproblemen ontzorgd worden als ze van A naar B willen reizen.

23.  Zorgvuldige keukentafelgesprekken met juiste invulling en benadering voor de zorgbehoevende; doeltreffende voorzieningen verschaffen in plaats van “de goedkoopste” waar je niets aan hebt.

24.  Sociaal Cultureel Centrum Made realiseren (onder strikte financiële voorwaarden en binnen gesteld budget). Dit in samenspraak met gebruikers, waarbij de Mariakapel in de huidige vorm behouden blijft.

25.  Meer inzetten op Blauw/Groen en beheer hiervan, in samenwerking met telers, boeren ondernemers, inwoners, waterschap en gemeente.

26.  Goede invulling geven aan vrijkomende Vrijgekomen Agrarische Bebouwing (VAB) locaties met daaraan gekoppeld nacontrole op de gekozen invulling.

27.  Rondweg Hooge en Lage Zwaluwe of maatregelen om bepaald tracé (Zoutendijk) te ontlasten.

28.  Beleid maken voor verhuurboten.

29.  Doortrekken fietspaden, Beverpad aansluiten op halve zolenlijn inclusief het aanpassen van de gevaarlijke oversteek van de spoorlijn nabij de Amertakbrug.

30.  Strandjes langs de Amer ontwikkelen aan de zijde van gemeente Drimmelen.

31.  Voorzieningen realiseren t.b.v. dagrecreatie in de Biesbosch (onder andere toiletten en vuilnisbakken).

32.  Verder ontwikkelen put Wagenberg en naastgelegen gebied aan de N285, waarbij onder andere verdere natuurontwikkeling, wandelen en de aanleg van een natuurspeeltuin onderzocht moet worden.

33.  Communicatie (klachtenafwikkeling) vanuit de gemeente verbeteren.

34.  Beter faciliteren van oplaadpalen elektrische auto’s voor eigen gebruik, denken in oplossingen waar inwoners mee gebaat zijn (zeker bij zonnepanelen op eigen dak).

35.  Monument voor veteranen in alle kernen.