ï

ZORG EN WELZIJN

 

In de huidige economisch en financiële zware tijden komen steeds meer inwoners financieel en maatschappelijk in de knel. Voor die mensen wil CAB, binnen de kaders van de wetgeving, een ruimhartig en op maat passend sociaal beleid voeren. Misbruik wordt goed gecontroleerd en streng aangepakt.

 

Door de overheveling van rijkstaken naar de gemeente op het gebied van de zorg wordt een groter beroep op de inwoner gedaan dan in het verleden. Participatie is het toverwoord dat het rijk heeft uitgevonden om de inwoners meer zelf te laten doen in plaats van een beroep te kunnen doen op de gemeente.

 

CAB is voor duidelijke afspraken met de inwoners over wat zij zelf moeten doen en waar de gemeente zal helpen en ondersteunen. Het algemeen uitgangspunt hierbij is dat getracht moet worden zoveel mogelijk de zelfredzaamheid te bevorderen.

 

Eenzaamheid is voor veel ouderen een probleem. Het welzijnsbeleid geeft hieraan meer aandacht. Ondanks de inspanningen van hulpverleners en zorginstellingen is er een tekort aan zorg en aandacht. Dit probleem wordt maar voor een deel opgevangen door mantelzorg en vrijwilligers.

 

De inzet van vrijwilligers is onmisbaar voor de leefbaarheid. Er is een goede ondersteuning van hun werk nodig. Er wordt vol ingezet op de activerende en bindende rol, die de wijkcentra/ ontmoetingsplaatsen kunnen hebben bij het wijk- en buurtbeheer, jeugd- en ouderenbeleid.

 

Met de meeste jongeren gaat het goed. Slechts een deel komt in de problemen. Allerlei soorten verslaving met bijbehorende uitwassen dient zoveel als mogelijk via voorlichting en preventie te worden voorkomen. Deze problemen staan meestal niet op zichzelf en zijn een gevolg van andere persoonlijke, financiële en maatschappelijke problemen, De gemeente heeft nadrukkelijk de regie bij het integrale preventiebeleid voor deze problemen. Met hulpverlenende instanties is er een samenwerking en afstemming tussen preventie en hulpverlening.

 

Iedereen doet mee in Drimmelen, niemand sluiten we uit!

 

 

SPEERPUNTEN ZORG

 

1.    CAB is van mening dat we het zorggeld dat we van het Rijk krijgen, geheel moet worden uitgeven voor de WMO en niet oppotten. We gaan dus niet verder bezuinigen op huishoudelijke hulp en dergelijke.

2.    Jeugdzorg is laagdrempelig en de uitgaven zijn beheersbaar, waarbij preventieve jeugdzorgprojecten belangrijk zijn.

3.    De afdeling Sociale Zaken is een klantvriendelijke, effectieve en doelmatige organisatie waarbij de inwoner centraal staat en niet zozeer het systeem en de regels.

4.    Voorlichting aan ouderen krijgt extra aandacht. De informatie is op de doelgroep en de kern aangepast. Verzorgingstehuizen, wijkcentra en ouderenbonden spelen een actieve rol in voorlichtingsbijeenkomsten en informatieverstrekking.

5.    Mensen met een uitkering kunnen een eventuele vrijwilligersvergoeding behouden en worden niet gekort op de uitkering.

6.    Voorlichting op scholen over de gevaren van allerlei soorten verslaving is een permanente taakstelling.

7.    CAB kiest voor een armoedebestrijdingsbeleid die activerend is voor hen die nog kunnen werken en toereikend is voor hen die dat niet meer kunnen.

8.    Daar waar mogelijk en wenselijk kunnen op tijdelijke basis, in het kader van mantelzorg bij bestaande woningen, verplaatsbare mantelzorgwoningen worden geplaatst. Ook in bestaande voorzieningen moet mantelzorgbewoning mogelijk zijn door een tijdelijke woonvergunning.

9.    Om langer te kunnen blijven wonen in eigen woning zijn deze levensloopbestendig. Het is daarom van belang dat er meer levensloopbestendige woningen met of zonder zorgfunctie worden gerealiseerd en bestaande woningen hierop worden aangepast.

 

 

 

10.  Concrete afspraken met woningbouwcoöperatie Woonvizier over voldoende huurvoorraad voor lage inkomens, verzorgden en mensen met beperkingen. Instandhouding van betaalbare woningen met voorrang voor eigen inwoners. “Klik voor Wonen” wordt hierop aangepast.

11.  Optimale zorg verlenen door gemeente en voldoende middelen beschikbaar stellen zodat ouderen kunnen blijven meedoen aan activiteiten, met name de ouderen die nog thuis zijn.

12.  Gemeente faciliteert ouderenadviseurs, cliëntondersteuners en belastinginvulhelpers.

13.  Er is een blijvende aandacht en zorg voor laaggeletterdheid.

14.  Particuliere initiatieven voor deelname ouderen in de leefomgeving worden gestimuleerd, bijvoorbeeld met huiskamerrestaurants, e-bike en scootmobiel trainingen.

15.  De leefbaarheid in alle kernen wordt versterkt met ontmoetingsmogelijkheden voor senioren en jeugd.

16.  Er komt geen Asielzoekerscentrum (AZC) in gemeente Drimmelen (ook niet voor tijdelijk).

17.  Bij het huisvesten van vluchtelingen/statushouders, helpt de gemeente met hun rechten en wijst hen op hun plichten.

 

 

SPEERPUNTEN WELZIJN

 

1.    Het Centrum voor Jeugd en Gezin is goed bereikbaar en toegankelijk te zijn. Er is daarom ook een spreekuur in de diverse kernen.

2.    De gemeente ondersteunt preventieve programma’s op het gebied van bewegen en gezondheid.

3.    Het beleid voor ondersteuning, begeleiding en verzorging van ouderen is gericht op activeren i.p.v. afhankelijk maken.

4.    Seniorenorganisaties blijven subsidie ontvangen.

5.    Blijvende aandacht voor het dementiecafé en eenzaamheid.

6.    In alle kernen zijn buurthuizen/ontmoetingscentra waar verenigingen laagdrempelig hun verenigingsactiviteiten kunnen blijven uitoefenen.

7.    Den Domp blijft in Lage Zwaluwe het ontmoetingscentrum waar verenigingen hun verenigingsactiviteiten kunnen blijven beoefenen.