ï

WONEN EN WOONOMGEVING

 

CAB streeft naar hoogwaardige woonkwaliteit, met een goede mix van huurwoningen en “eigen” woningen in onze dorpen. Voor alle bevolkingsgroepen en de doelgroepen starters en ouderen zijn geschikte betaalbare woningen beschikbaar. Bij de uitvoering van het nieuwe omgevingsplan is bij nieuwbouw steeds een deel beschikbaar voor starters en ouderen. Een constructieve samenwerking met woningbouwcorporatie en ontwikkelaars is hierbij van belang. Onze dorpen blijven voldoen aan een goed woon- en leefklimaat. Het dorpsgericht werken kan hierbij een bijdrage leveren.

De uitvoering van de Woonvisie heeft permanent aandacht.

 

Duurzaam bouwen en levensloop bestendig bouwen zijn de uitgangspunten bij nieuwe woonwijken.

Voor inbreidingslocaties die ontstaan door vrijkomende gebouwen en open plekken, komt een goede mix van betaalbare woningen voor alle bevolkingsgroepen tot stand. In prestatieafspraken zal het aandeel van de corporatie in de totale woningbouw worden vastgelegd. Er is voldoende aandacht voor particuliere woningbouw en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

De energiekosten maken een steeds groter deel uit van de totale woonlasten. Maatregelen om goed en duurzaam geïsoleerd te bouwen en het verbruik van energie voor bestaande woningen te reduceren wordt nog meer gestimuleerd. Dit geldt ook voor de openbare gebouwen.

 

Wij vinden dat een veilig woonklimaat een groot goed is. De veiligheidsproblemen in onze dorpen dienen zo integraal mogelijk te worden aangepakt. Geen bestrijding van symptomen, maar aanpak van de oorzaken. De dorpen behouden hun eigen karakter en de leefbaarheid, veiligheid en sociale samenhang wordt groter zonder een afbreuk te doen aan die eigenheid.

 

 

SPEERPUNTEN WONEN EN WOONOMGEVING

 

Zorgen voor:

1.    Behoud eigen karakter van onze dorpen.

2.    Voldoende woningen in de sociale sector zowel huur als koop, met voorrang voor eigen inwoners bij toekenning. Anders inrichten “Klik voor Wonen” waarbij het mogelijk moet zijn dat eigen inwoners voorrang kunnen krijgen.

3.    Prioriteit voor woningen voor starters en de ouder wordende mens (levensloopbestendige woningen), zowel huur als koop.

4.    Betaalbare koopwoningen in diverse klassen.

5.    Regievoering ten aanzien van het woningbouwbeleid door de gemeente Drimmelen en blijven stimuleren van woningbouw in Wagenberg, Made, Hooge en Lage Zwaluwe, Terheijden en Drimmelen.

6.    Een veilige en leefbare woonomgeving.

7.    Afstemming tussen wonen-zorg-welzijn.

8.    Energie neutraal bouwen en stimuleren isoleren van bestaande woningen (uitvoering geven aan visie duurzaamheid).

9.    Realistische en betaalbare energietransitie.

10.  Verduurzaming van (huur)woningen door Woonvizier versnellen waarbij het toepassen van zonnepanelen op daken versneld wordt.

11.  Mogelijk maken van toepassen van zonnepanelen op daken in het beschermd dorpsgezicht. We lopen nu vast op eigen regelgeving.

12.  Zonnepanelen op eigen dak, bedrijfsgebouwen, boerendaken etc., niet in de polders op boerenland of landbouwgronden. Stimuleren om op bestaande bedrijfsgebouwen en bedrijventerreinen zonnepanelen op daken te plaatsen.

13.  Beter faciliteren laadpalen t.b.v. elektrische auto’s voor eigen gebruik, denken in oplossingen waar inwoners mee gebaat zijn.

14.  Durven te bouwen, we lopen vast in eigen wet en regelgeving, besluitvorming versnellen.

15.  Actieve grondpolitiek door gemeente Drimmelen, maar alleen als dit een bijdrage levert aan het oplossen van de actuele woningnood.