ï

VERKEER EN VERVOER

 

Een leefbare en vitale gemeente stelt eisen aan de bereikbaarheid. Dit kan niet los gezien worden van verkeers-, parkeer-, veiligheids- en milieuaspecten. Wenselijk is een integraal beleid dat recht doet aan het belang van de leefbaarheid in de gemeente. Het gebruik van openbaar vervoer, auto en fiets is in de gehele gemeente zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. In het belang van maatschappelijke deelname van het toenemend aantal ouderen en mensen met een beperking, is het gewenst binnen de gemeente te blijven zoeken naar vervoersmogelijkheden als aanvulling op het al bestaande openbaar vervoer.

 

 

SPEERPUNTEN VERKEER EN VERVOER

 

1.    De verkeersknelpunten in Hooge Zwaluwe en Lage Zwaluwe, Zoutendijk en Gaete-Loonsedijk worden opgelost. Deze knelpunten kunnen niet los van elkaar gezien worden. Er is ook aandacht voor de Kerkdijk.

2.    Een betere ontsluiting van het agrarisch gebied wordt aangepakt door een visie op te stellen voor alle kernen in een samenwerking van gemeente, inwoners, ondernemers en agrariërs.

3.    In het gemeentelijk beleid voor mensen met een beperking wordt, in samenspraak met de diverse platformen zoals WMO-platform, WWZ Drimmelen, KBOD en andere betrokken instanties, gewerkt aan het ontzorgen van mobiliteitsproblemen.

4.    Er is blijvende aandacht voor het openbaar vervoer, we zijn geen voorstander van transitie openbaar vervoer waarin WMO vervoer geïntegreerd wordt.

5.    Het aantal veilige fietspaden wordt uitgebreid en daar waar verlichting noodzakelijk is moet dit worden aangebracht of uitgebreid.

6.    Het fietspad Horenhilsedijk wordt doorgetrokken van Molendijk naar Dorpsstraat (Lage Zwaluwe).

7.    Aanleg van een deugdelijke aansluiting van het Beverpad aan de zijde van Lage Zwaluwe. Aan de zijde van Drimmelen wordt de bestaande ongewenste aansluiting op De Batterij vervangen voor een aansluiting op de Oude Haven.

8.    Aanleg van een rondweg achter de Flierstraat in Lage Zwaluwe door het verbreden en optimaliseren van de Zwaluwsedijk en deze aan te sluiten op Dirk de Botsdijk.

9.    Er zijn meer financiële middelen beschikbaar voor het oplossen van parkeerproblemen in onze kernen. Dat kan door uitbreiding van parkeerplaatsen, maar ook door betere bewegwijzering/toegankelijker maken van nabij gelegen terreinen.

10.  Bij onderhoudsprojecten onder andere aan wegen, is aandacht voor natuurverbetering. Er is geen onnodige bomenkap, er wordt gezocht naar oplossingen om dit te voorkomen.

11.  Verkeersproblematiek kruising Godfriedschalkenstraat/Haasdijk oplossen d.m.v. de aanleg van een rotonde.

12.  De Onderstraat in Lage Zwaluwe wordt omgevormd naar een fietsstraat waar de auto te gast is.

13.  Snelheidsduivels in onze kernen worden aangepakt.