ï

RUIMTELIJKE ORDENING EN OPENBARE RUIMTE (NATUUR)

 

CAB is van mening dat de inrichting van de publieke ruimte iedereen raakt. Het gaat daarbij om het scheppen van een zo goed mogelijk evenwicht tussen wonen, werken en recreëren, tussen economische en ecologische functies. Ruimtelijke ordening is een middel, geen doel op zich. Het is een zeer belangrijk instrument om de leefbaarheid in onze dorpen in stand te houden en te bevorderen.

 

In 2022 gaat de Omgevingswet in. De uitvoering van deze wet vraagt optimaal gebruik van de beperkte ruimte door een geordende aanpak. Hierbij wordt rekening gehouden met de fysieke leefomgeving, de ontwikkeling van levensloopbestendige dorpen en veilige en effectief ingerichte bedrijventerreinen. Het sociaal-economisch beleid is vooral gericht op werkgelegenheid voor onze eigen bevolking. Bij de invulling van de schaarse ruimte gaan we, ook in het kader van duurzaamheid, uit van een zo goed mogelijke afstemming met natuur en milieu en zuinig gebruik van ruimte en energie.

 

De omgevingswet biedt enerzijds voldoende rechtszekerheid, maar ook zoveel mogelijk ruimte voor individuele wensen en behoeften. Een vitaal platteland is voor onze gemeente essentieel. Het buitengebied dient naast landbouw ook andere maatschappelijke belangen als natuur, landschap, ecologie en recreatie. Een goede ontsluiting met fiets en wandelpaden maakt het buitengebied goed toegankelijk voor gebruikers en recreanten. Met het Groenfonds worden ontwikkelingen ook dienstbaar gemaakt aan de inrichting van het landschap.

 

 

SPEERPUNTEN RUIMTELIJKE ORDENING EN OPENBARE RUIMTE

 

Zorgen voor:

1.    Actueel Omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente.

2.    Uitvoering geven aan de Omgevingsvisie.

3.    Uitvoering geven aan de Omgevingswet per 2022 met evenwicht tussen wonen, werken en recreëren, tussen economische en ecologische functies.

4.    Uitvoeren Toekomstvisie, waarin een realistische uitvoering is van beleid voor een goed woonklimaat in onze blauwgroene gemeente Drimmelen.

5.    Behoud, herstel en ontwikkeling van natuur, landschapswaarden, cultuurhistorie en water.

6.    Verbeteren kwaliteit van de openbare ruimte.

7.    Bestrijding van de problematiek van wateroverlast door onder andere onderhoud-vervanging van het rioleringsstelsel en het afkoppelen van regenwater. Aanplant van bomen/groenbeplanting draagt bij om wateroverlast tegen te gaan.

8.    Verduurzamen van het huidige tuinbouwgebied onder andere door geothermie.

9.    CAB is voorstander van een duurzame gemeente op allerlei gebied zoals: zonne-energie op daken, hergebruik, tegengaan van verkwisting, duurzame materialen, duurzaam waterbeheer etc. De gemeente moet hierbij zelf het goede voorbeeld geven.

10.  CAB is terughoudend bij de bouw van nieuwe biomassacentrales alsmede de bouw van grootschalige mestopslag en verwerking.

11.  CAB is tegen grootschalige zonnevelden op land en plaatsing van nog meer windturbines in onze open polders.