ï

ONDERWIJS, EDUCATIE EN CULTUUR

 

Drimmelen beschikt over een goed onderwijsaanbod en huisvesting voor basis - en voortgezet middelbaar onderwijs. De school heeft niet alleen een onderwijskundige functie, maar ook een belangrijke taak in de ontwikkeling van kinderen en het beleven van normen en waarden. Vanwege de invloed van de school op de vorming van kinderen, is het van belang dat de school een prettige en veilige omgeving is.

 

Daarnaast signaleert de school vroegtijdig problematisch gedrag, zodat in samenwerking met de ouders/verzorgers begeleiding voor de kinderen kan worden gezocht.

 

In het middelbaar en voortgezet onderwijs kunnen sommige leerlingen de prestatiedruk - vaak gecombineerd met problemen thuis en in hun omgeving - niet aan. Ze lopen achterstand op of verlaten vroegtijdig de school. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen, is er een goed zorgsysteem aanwezig dat in relatie met welzijnsvoorzieningen en hulpverlenende instanties, voor hulp of een goede begeleiding zorgt. Voor hen die voortijdig afhaken en een tweede kans willen, is het regionaal opleidingscentrum ROC een nuttig onderwijsinstituut. Het doel hierbij is dat alle jongeren een school verlaten met een diploma. Een van de basisvoorwaarden voor goed onderwijs is een goede en veilige huisvesting van de scholen.

 

 

SPEERPUNTEN ONDERWIJS, EDUCATIE EN CULTUUR

1.    Bij het vroegtijdig onderkennen en aanpakken van problemen bij kinderen kunnen veel latere en vaak grotere problemen op school en in de samenleving voorkomen worden. Het consultatiebureau voor zuigelingen en Centrum voor Jeugd en Gezin hebben hierin een belangrijke taak, maar ook de GGD wordt door de gemeente daarop aangestuurd.

2.    Er is voldoende betaalbare kinderopvang en buitenschoolse opvang.

3.    De gemeente stimuleert door overleg met het bedrijfsleven en onderwijs het creëren van leerwerkplaatsen voor jongeren, met extra aandacht voor de technische en zorggerichte beroepen.

4.    Vroegtijdig schoolverzuim wordt voorkomen door een actieve samenwerking met de scholen. Er is een goede registratie en een actief optreden van de leerplichtambtenaar.

5.    Uitbreiden Integrale Kind Centra (IKC) waarbij de ontwikkeling van kinderen centraal staat en onderwijs en kinderopvang samen werken aan een doorgaande leerlijn.

6.    Sociaal Cultureel Centrum Made wordt gerealiseerd onder strikt financiële voorwaarden en binnen het gesteld budget. Dit in samenspraak met gebruikers, waarbij de Mariakapel in huidige vorm behouden blijft.

7.    De schoolpleinen worden groener en uitdagender en binnen in de scholen is schone lucht een voorwaarde.