ï

DE OVERHEID IS ER VOOR U en NIET ANDERSOM

 

Het gemeentebestuur werkt met open vizier, is herkenbaar en aanspreekbaar. Het betrekt inwoners en organisaties bij zaken die hen aangaan. Een goed gemeentebestuur zoekt maatschappelijke steun, niet uitsluitend in gemeenteraad en ambtelijke organisatie. Integendeel: bestuurders, gemeenteraadsleden en ambtenaren trekken er op uit om discussies en samenwerkingsverbanden tussen inwoners, organisaties en gemeente op gang te brengen. Zo wordt beleid gemaakt, zo worden problemen opgelost, zo wordt de gemeente bestuurd. Dat vraagt om visie en bestuurskracht, om een betrouwbare en daadkrachtige overheid.

 

De gemeente is ook een dienstbare overheid en bondgenoot van de samenleving. Dat betekent niet het plat knuffelen of betuttelen van mensen. Dat betekent wel zoveel mogelijk verantwoordelijkheden in de samenleving laten of daar terugleggen.

 

Dienstbaarheid is niet soft en is ook niet alleen maar dienstbaarheid aan individuele inwoners (niet alleen maar "u vraagt, wij draaien"). Het is ook dienstbaarheid aan het algemeen belang en zonder aanzien des persoon. Daarin heeft de overheid ook een duidelijke eigen verantwoordelijkheid.

 

 

SPEERPUNTEN DIENSTBARE OVERHEID

 

1.    De gemeente verruimt haar openstellingen en is servicegericht. De medewerkers en bestuurders van de gemeente denken in oplossingen en niet in problemen.

2.    Handhaving op vergunningen is belangrijk. Er zijn echter situaties in met name ons buitengebied die worden gehandhaafd, terwijl deze situatie al tientallen jaren bestaat en er nooit iets is gedaan. Er moet in eerste instantie altijd met elkaar gekeken worden of bouwwerken / bedrijvigheid kunnen worden gelegaliseerd, voordat er moet worden gesloopt of een bedrijf wordt stilgelegd (uitgangspunt CAB: “legaliseren, tenzij”). Ook zal er extra personele capaciteit moeten komen om vergunningsverzoeken te behandelen.

3.    Keukentafelgesprekken behoren tot normale procedures (verklein de afstand tussen de ambtenaren en de inwoners), maar mogen niet dienen om zorgaanvragen steeds lager te indiceren.

4.    Het internet wordt actief gebruikt als een interactief informatie- en communicatiemiddel met de inwoners, daarnaast blijft het Carillon in stand.

5.    Schriftelijke en mondelinge informatie voor inwoners is voor ieder begrijpelijk, ambtelijke taal moet zoveel mogelijk vermeden worden. Hierbij moet rekening gehouden worden met laaggeletterden.

6.    Inwoners horen snel na het indienen, hoe hun verzoek, klacht of aanvraag voor vergunning (nieuwe omgevingswet) in behandeling is genomen en wanneer er een antwoord verwacht mag worden.

7.    Politieke vergaderingen en informatiebijeenkomsten van raad en opinierondes zijn openbaar en transparant, of het moet duidelijk en aantoonbaar zijn dat daardoor personen of gemeente forse schade lijden. In principe zijn er geen vergaderingen achter gesloten deuren.

8.    De gemeenteraad gebruikt en stimuleert een interactieve benadering van onze inwoners via internet en openbare bijeenkomsten.

9.    Participatie van inwoners verder door ontwikkelen, stimuleren bij zelfstandige aanpak van werkzaamheden in eigen buurt.

10.  Publieksdiensten stellen de vraag van de inwoner centraal en deze wordt vervolgens zo snel als mogelijk afgehandeld. De klant is koning en moet ook zonder afspraak worden geholpen aan de balie in het gemeentehuis.