ï

Onderwerp :  Gemeentelijke belastingen /Corona-virus

D.d. 22 maart 2020

 

Inleiding

 

De wereld is in de ban van het Corona-virus. Er zijn door het RIVM diverse maatregelen genomen qua gezondheid en die worden door onze gemeente opgevolgd. Het Corona-virus heeft naast onze gezondheid een enorme impact op onze economie.

 

Op 16 maart 2020 heeft de fractie van de VVD hierover al vragen gesteld. Deze vragen richtten zich specifiek op onze ondernemers en wij staan als partij achter deze vragen. Ook wij maken ons grote zorgen.

 

Wij hebben echter een aantal aanvullende vragen omdat niet alleen onze ondernemers economisch worden geraakt door de ontstane situatie.

 

Overigens verbazen wij ons over het feit dat de vragen van 16 maart 2020 tot op heden nog niet zijn beantwoord. Wij verzoeken het college urgentie in de beantwoording van deze en onze vragen, zodat er veel onduidelijkheid weg kan worden genomen. Vandaar ook dat wij er 2 x 24 uursvragen van hebben gemaakt.

 

De fractie van de CAB heeft, in aanvulling op eerder gestelde vragen in het kader van de Corona-crisis, de volgende vragen (we verzoeken de antwoorden op alle vragen nader te onderbouwen):

 

Er komt veel op ons af. Landelijk zijn recent diverse noodmaatregelen van kracht. Ook zijn er economische maatregelen aangekondigd. Lokaal krijgen we veel verzoeken van inwoners en ondernemers. Ook betekenen de maatregelen het nodige voor de bedrijfsvoering van de gemeente Drimmelen. Daarom is recent de crisisorganisatie van de gemeente Drimmelen geactiveerd. Met deze crisisorganisatie proberen we zo goed mogelijk in te spelen op de ontwikkelingen voor onze gemeente.

 

1)                 Heeft het college al vragen / signalen ontvangen van inwoners die problemen hebben met het betalen van rekeningen dan wel het betalen van gemeentelijke belastingen?

 

Zo ja. Welke concrete actie gaat u ondernemen.


Ja, wij ontvangen verschillende verzoeken van onze inwoners. De vragen zijn divers.

 

Wij hebben vooralsnog circa 60 aanvragen binnen voor tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemers. Ook hebben we 4 verzoeken van gecontracteerde bedrijven ontvangen om een betalingsregeling te treffen. Peildatum is vrijdag 20 maart 2020.

 

2)                    We zijn ons bewust dat er nu al de mogelijkheid is om de gemeentelijke belastingen gespreid te betalen. Maar als dat zelfs tot problemen leidt, bent u dan bereid om dan maatregelen te treffen en coulance richting onze inwoners c..q. bedrijven te betrachten.

 

We willen onze inwoners tegemoet te komen in deze moeilijke tijd. Binnen Belastingsamenwerking West-Brabant is afgesproken om vanaf 1 maart 2020, drie maanden, geen betalingsherinneringen en aanmaningen te versturen. Op individueel verzoek leveren we maatwerk als het gaat om betalingstermijn in de vorm van een betalingsregeling. De gemeentelijke aanslagen voor Toeristenbelasting, BIZ en Precariobelasting (waarmee bedrijven te maken hebben met gedwongen sluiting) worden in ieder geval uitgesteld tot 1 juli 2020. Het uitgangspunt blijft dat elke inwoner en ondernemer in 2020 voldoet aan haar lokale belastingplicht

 

3)                 In aanvulling op voorgaande vraag. Is het een optie om pro-actief als Gemeente de gemeentelijke belastingen de komende maanden niet meer te heffen dan wel te bevriezen en pas na 1 juli 2020 te gaan innen.

 

Zie antwoord vraag 2.

 

4)                 Onze woningbouwvereniging “ Woonvizier” is een grote betaler van gemeentelijke belastingen. Gaat u richting Woonvizier maatregelen treffen? Zodat zij de komende maanden meer liquide zijn om mogelijk mensen in nood, die hun huur niet meer kunnen betalen, tegemoet te komen.

 

Vooralsnog hebben wij geen signalen van Woonvizier ontvangen dat zij problemen hebben met het betalen van gemeentelijke belastingen. Wij vinden het verantwoordelijkheid van Woonvizier om zelf regelingen te treffen met haar huurders.

 

5)                  Indien er mogelijk maatregelen worden genomen om gemeentelijke belastingen te bevriezen en / of uit te stellen. Bent u als college hier zelfstandig bevoegd toe? Of moet u hiervoor toestemming hebben van de Provincie, Gemeenteraad of een andere organisatie?

 

Formeel is heffingsambtenaar van gemeente Drimmelen bevoegd om namens de gemeente betalingsregelingen te treffen. We proberen in de regio zoveel mogelijk dezelfde werkwijze te hanteren voor het innen van gemeentelijke belastingen. Het is echter goed mogelijk dat een gemeente lokaal haar eigen afweging maakt.

 

Namens de fractie van Combinatie Algemeen Belang

 

J.J. Praat

 

 

tel. nr. 0652486500