ï

Onderwerp :  Havengeld Lage Zwaluwe

 

D.d. : 2 maart 2020

 

 

Inleiding: Naar aanleiding van een gemeentelijke mail in verband met verschuldigd havengeld heeft CAB veel vragen ontvangen. Vragen van kopers aan de Nieuwlandsedijk, welke niet met GemVast aan tafel hebben gezeten, maar rechtstreeks met u als gemeente zaken hebben gedaan. Ook zijn ons vragen gesteld door Watersportvereniging Noorderklip, jachthaven Crezée en jachthaven Snikkers omtrent deze heffing. Ook de wijze waarop alle partijen zijn aangeschreven heeft geleid tot discussie en vragen. Vragen:…..

 

 

1.    Er is veel onduidelijkheid onder kopers die rechtstreeks met u als gemeente een aankoop tot ligplaats/ ligplaatsen hebben gedaan, dat zij na aankoop Havengeld aan u verschuldigd zijn. Waarom zijn deze kopers niet geïnformeerd over het betalen van Havengeld en met name, waarvoor dat zij dit havengeld moeten betalen (wat krijgen zij er voor terug)?

 

Wij hebben als gemeente bij alle communicatie laten weten dat de Havengeldverordening van kracht is, en dat bij aankoop van water, men toch het havengeld zal moeten voldoen (zolang de Havengeldverordening van kracht is en dit voorschrijft). Iedereen die gebruik maakt van de haven Lage Zwaluwe betaalt havengeld.

 

De gemeente is eigenaar van een deel van de haven en onderhoudt deze voor de gebruikers.

 

 

2.    Een aantal kopers waren voorheen huurder /pachter van ligplaatsen in de haven van Lage Zwaluwe en betaalde u een erfpachtcanon, huurgelden of een rekening voor liggeld. Waarom werd hen destijds geen aparte afdracht voor havengeld gevraagd en is dit nu ineens wel aan de orde zonder hierover vooraf geïnformeerd te zijn?

 

Bij oude gemeente Hooge en Lage Zwaluwe betaalde men inderdaad erfpacht/huur en havengeld. Sinds samenvoeging 1997 betaalt men huur/erfpacht.(dat bestaat uit huur en havengeld) dit wordt in één bedrag geheven. Men was wel op de hoogte dat havengeld geheven zou worden bij eigendom van grond onder water (zie 1).


 

 

 

 

 

 

 

1


3.    GemVast heeft voor de gemeente Drimmelen het verkooptraject van de binnenhaven in Lage Zwaluwe begeleid. In de havenbrieven nr.7 en 8 is duidelijk gerefereerd naar het moeten betalen van Havengeld, hiervoor zou volgens de verslagen eerst inzichtelijk moeten worden gemaakt wat de exacte kosten zouden zijn voor het onderhoud aan de haven voor de komende jaren, en zou ook een Havengeldverordening opnieuw worden vastgesteld door de gemeenteraad. Ondertussen is er gebaggerd en zijn alle beschoeiingen vervangen met een levensduur van minimaal 75 jaar. Heeft u de exacte kosten voor de komende 30 jaar al in beeld waarop het havengeld bepaald kan worden? Is de havengeldverordening 2005 juridisch nu nog wel van toepassing nu bijna alle ligplaatsen verkocht zijn onder eerder genoemde voorwaarden?

 

De Havenverordening voor de havens van Drimmelen is vernieuwd en op 28 juni 2018 vastgesteld door de gemeenteraad.

 

Er is inderdaad gebaggerd en de kosten voor de komende jaren zijn nog niet in beeld. De gemeenteraad heeft hiervoor op 20 mei 2014 een aanpak vastgesteld en wel door in de jaren 2020 en 2025 dieptemetingen te doen in alle havens en daarna een beheerplan Baggeren op te stellen.

 

De Havengeldverordening Lage Zwaluwe is juridisch nog steeds van toepassing.

 

 

4.    Volgens GemVast betaald elke gebruiker van de binnenhaven havengeld. Betalen gebruikers van de buitenhaven ook havengeld?

 

De Havengeldverordening Lage Zwaluwe is van toepassing op zowel de Binnenhaven als de Buitenhaven. Gebruikers van de Buitenhaven betalen ook havengeld.

 

 

5.    In het kader van het gelijkheidsbeginsel: De oude haven van Drimmelen is ook een gemeentehaven en ook hier zijn ligplaatsen verkocht aan ondernemers en aan een watersportvereniging; Hebben zij ook een gemeentelijke mail gekregen met het verzoek om door middel van een Excel lijstje inzichtelijk te maken voor hoeveel m2 boten zij Havengeld verschuldigd zijn?

 

Nee, de Havengeldverordening 2005 geldt niet voor de haven in Drimmelen.

 

 

6.    In het kader van gelijkheidsbeginsel; Terheijden is ook een gemeentehaven hier zijn geen ligplaatsen verkocht maar ook hier moet onderhoud gepleegd worden. Is de watersportvereniging ook aangeschreven en moeten zij d.m.v. een Excel lijstje ook aangeven hoeveel m2 boten ligplaats zij hebben?

 

Nee, de Havengeldverordening 2005 geldt niet voor de haven in Terheijden.


 

 

 

 

 

 

 

2


7.    In het kader van het gelijkheidsbeginsel; Drimmelen heeft een Haven- en Kadeverordening daterend uit 2005, Lage Zwaluwe heeft een Havengeldverordening daterend uit 2005, Terheijden heeft geen verordening terwijl dit ook een gemeentelijke haven is welke onderhoud behoeft. Uit welk potje zijn/worden de onderhoudskosten voor de Terheijdense haven betaald?

 

De kosten voor onderhoud aan de haven Terheijden worden betaald uit de begroting Openbare Werken waar posten hiervoor zijn opgenomen.

 

 

8.    Hoe wordt voor iedere boot die de havens bezoekt het verschuldigd havengeld geïnd? Hoe wordt hierop gecontroleerd? Wordt het havengeld in een aparte voorziening gestort?

 

Er wordt een rekening opgemaakt aan de hand van het aantal vierkante meters `bootoppervlak. Boten die geen vaste ligplaats hebben, maar wel aanmeren in Lage Zwaluwe, krijgen ook een rekening op basis van hoe lang ze aanwezig zijn en op basis van oppervlakte boot (m.u.v. politie, Rijkswaterstaat en andere toezichthouders). Beroepsvaart hebben een meetbrief en staan geregistreerd bij de Binnenvaart; deze afmetingen worden als uitgangspunt gebruikt voor de hoogte van het Havengeld. Steekproefsgewijs wordt hierop gecontroleerd.

 

Het havengeld wordt gestort in de Algemene Middelen.

 

 

9.    Is het mogelijk om met alle gebruikers/ eigenaren van de “haven / havens ” een “spaarpot” te bestemmen voor het op diepte houden van de “haven /havens” inclusief het deel van de eigenaren zodat voorkomen kan worden dat “haven/ havens” dichtslibben?

 

Nee. De gemeente is verantwoordelijk voor de gemeentelijke vaargeulen die door alle gebruikers worden benut.

 

De eigenaren van grond onder water in de haven zijn zelf verantwoordelijk voor het baggeren van hun deel. Wij raden daarom de eigenaren aan om zelf een spaarpotje aan te leggen voor baggeren. Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor ons deel. Als wij gaan baggeren, vragen wij wel of de eigenaren met ons mee willen doen. Dit is de laatste keer dat er gebaggerd is ook gedaan.

 

 

 

10.Gemeente Drimmelen heeft een bestemmingsreserve “Baggeren Havens” Is deze gevoed uit het geinde havengeld?

 

De bestemmingsreserve Baggeren havens is uitgeput in 2018 (saldo bedraagt € 0). De reserve kan worden opgeheven.

 

Sinds de Kern Taken Discussie (KTD 2011) zijn er geen stortingen meer geweest in de reserve. Er ligt geen directe relatie met de havengelden.

 

11.Elke vaarwegbeheerder dus ook u als gemeente heeft de verplichting om de vaarweg op diepte te houden. Hoe reëel is het dat u alle kosten op de


 

 

 

3


gebruikers verhaald, terwijl zij niet de veroorzaker zijn van het dichtslibben van de haven?

 

Het verhalen van de kosten van het baggeren op de gebruikers is niet het beleid van de gemeente Drimmelen. In het raadsbesluit van 20 mei 2014 wordt nadrukkelijk gesteld dat pas na 2025 er een nieuw plan voor het baggeren komt en er wordt niet gesproken over het verhalen van de kosten op gebruikers van het gemeentelijk water.

 

 

12.Ondernemers brengen kosten in rekening bij hun klanten (ligplaatshouders) bij navraag bij u als gemeente of er wel of geen havengeld verschuldigd zou zijn was dit voor 2019 niet van toepassing, nu worden zij geconfronteerd met een “naheffing”

 

Waarom gaf u in eerste instantie aan dat havengeld niet verschuldigd zou zijn? Waarom heeft u besloten ondanks toezegging dat er geen havengeld verschuldigd zou zijn alsnog deze naheffing toe te sturen?

 

Wij hebben bij de ondernemers niet aangegeven dat er in 2019 geen havengeld meer in rekening zou worden gebracht. Wij hebben contact onderhouden met ondernemers over het herzien van de Havengeldverordening en laten weten dat zolang de Havengeldverordening niet herzien is en niet is ingetrokken, zij havengeld moeten betalen. Hoe en óf zij dat in rekening brengen bij hun huurders, is voor de ondernemers zelf.

 

 

13.Bent u bereid deze naheffing per direct in te trekken totdat er een nieuwe, door alle partijen gedragen Havengeldverordening geldend voor alle havens in gemeente Drimmelen is vastgesteld?

 

Nee. De Havengeldverordening Lage Zwaluwe 2005 is nog steeds van kracht.

 

 

 

 

CAB / Sarien Hoevenaar