ï

Onderwerp :  secretaris onafhankelijke klachtencommissie

 D.d. :  30-01-2020

 

 

Inleiding:

 

De fractie van Combinatie Algemeen Belang heeft met ernstige verbazing kennis genomen van de invulling van de vacature voor de secretaris van de onafhankelijke klachtencommissie. Het is voor de fractie van Combinatie Algemeen Belang volstrekt onbegrijpelijk hoe het college tot deze keuze heeft doen besluiten. Het gaat hier immers om de hoofdpersoon welke in de zo genoemde affaire van Galgeldonk in 2008 zwaar in opspraak is geweest en onderdeel is geweest van het onderzoek uitgevoerd door het onderzoeksbureau Promes naar de gang van zaken op de afdeling grondgebiedzaken. Het onderzoeksrapport liet aan duidelijkheid niets te wensen over en het heeft de raad van toen dermate zwaar teleurgesteld dat er toen door het college niet de juiste maatregelen zijn genomen. De fractie van Combinatie Algemeen Belang is de mening toe gedaan dat deze invulling een volstrekt verkeerd beeld naar onze inwoners toe geeft en is van mening dat deze invulling daarmee volstrekt onwenselijk en ongepast is. De onafhankelijke klachtencommissie is er met name voor onze inwoners om geschillen met de gemeente aan de orde te kunnen stellen. De invulling van de vacature van secretaris van de onafhankelijke klachtencommissie dient naar de mening van de fractie van Combinatie Algemeen Belang dan ook volledig van onbesproken gedrag te zijn.

 

 

De fractie van Combinatie Algemeen Belang heeft dan ook de volgende vragen aan het college.

 

Vragen:

 

1.  Wat heeft het college doen besluiten om de vacature op bovengenoemde wijze toch in te vullen?

 

2.  Is door het college een inschatting gemaakt welke impact deze invulling heeft op de onafhankelijke rol van de klachtencommissie?

 

3.  Is door het college een inschatting gemaakt wat voor beeldvorming dit mogelijk bij onze inwoners te weeg brengt?.


4.  Is door het college de juiste inschatting gemaakt van de mogelijke gevolgen die dit met zich mee zouden kunnen brengen voor de persoon die als secretaris van de onafhankelijke klachtencommissie aangesteld is?

 

Ad Buijs,

 

Namens de fractie CAB

 

 

Antwoord:

 

We willen u graag uitleggen op welke manier de klachtencommissie is ingericht. De klachtencommissie bestaat uit een voorzitter, een vicevoorzitter en drie leden, die in verschillende samenstellingen klachten behandelen. Deze commissieleden zijn aangesteld op basis van hun maatschappelijke expertise. Omdat we een zo groot mogelijke onafhankelijkheid nastreven woont of werkt geen van de commissieleden in onze gemeente. De klachtencommissie wordt ondersteund door 2 ambtelijk secretarissen. U vindt hier de verordening waar dit in is beschreven.

 

 

De invulling van vacatures is een verantwoordelijkheid en bevoegdheid van het college. Bij de invulling van vacatures zijn we ons zeer bewust van de rol en taak die uitgevoerd moet worden. Wij borgen de objectiviteit van de medewerkers en hun werkzaamheden in onze procedures. Bij rollen als bij de klachtencommissie en bezwaarcommissie is die onafhankelijkheid van evident belang. Om die reden werken de betreffende medewerkers niet aan zaken waar een mogelijke betrokkenheid vanuit werkzaamheden uit eventuele eerdere functies of vanwege persoonlijke betrokkenheid bij een zaak. Juist om die reden hebben we dan ook 2 secretarissen van de klachtencommissie en bezwaarcommissie.

 

 

 

Het college is van mening hiermee voldoende antwoord te hebben gegeven op de gestelde vragen.