ï

Onderwerp  : huurwoningen Gemeente Drimmelen

D.d. 22 december 2019

 

Inleiding

 

Tijdens de voorjaarsnota heeft onze partij al gesproken over het feit dat wij ons zorgen maken over de woningmarkt en dan met name onze huurwoningen.

 

Door het nieuwe systeem klik voor wonen dat onlangs is ingevoerd zien wij de tendens dat veel huurwoningen momenteel worden betrokken door mensen die van buiten onze gemeente Drimmelen komen. Onze inwoners die graag een huurwoning in onze gemeente willen betrekken vallen derhalve buiten de boot en moeten een huurwoning buiten onze gemeente gaan zoeken.

 

Combinatie Algemeen Belang vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. Onlangs stonden er in BnDeStem soortgelijke artikelen over huurwoningen in onze buurgemeenten. Zo bleek 48 % van de huurwoningen in Etten-Leur via het klik voor wonen systeem te zijn toegewezen aan mensen die buiten Etten-Leur kwamen.

 

Het systeem is per 2016 ontstaan.

 

De fractie van de CAB heeft de volgende vragen (graag bij alle vragen een toelichting):

 

1)  Is onderzoek gedaan naar de effecten voor klik voor wonen in onze gemeente? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat zijn hiervan de resultaten per kern.

 

2)  Indien er nog geen onderzoek is gedaan, op wat voor termijn gaat u een onderzoek doen om de effecten van het systeem klik voor wonen te meten?

 

3)    Zijn er mogelijkheden om onze inwoners voorrang te geven voor een huurwoning in onze gemeente?

 

4)   Aangezien het probleem in meerdere gemeenten speelt vragen wij ons af of u de krachten kunt bundelen in bijvoorbeeld de GR Regio West Brabant? Dit zou bijvoorbeeld kunnen


resulteren in een brief richting het ministerie en/of VNG waarin wij de aandacht vragen voor dit probleem.

 

5)  Wat is de mening van onze woningbouwcoöperatie Woonvizier in het kader van dit systeem. Onderkennen zij het probleem en willen zij meedenken aan mogelijke alternatieven /oplossingen? En eventueel samen met andere woningbouwcoöperaties / gemeenten optrekken?

 

Namens de fractie van Combinatie Algemeen Belang J.J. Praat

 

 

Antwoorden

 

1.       Woonvizier houdt vinger aan de pols als het het systeem Klik voor Wonen betreft. Woonvizier rapporteert aan de gemeente. Het gaat dan om hoeveel woningen er in het systeem te huur zijn aangeboden, aan welke doelgroepen de woningen zijn toegewezen, hoe vaak ze zijn toegewezen vóórdat de woning geaccepteerd wordt en waar de woningzoekende vandaan komt.

 

Voor 2019 kan hierover het volgende gemeld worden. In 2019 zijn er 137 woningen gemuteerd in onze gemeente, waarvan 73 eengezinswoningen. Van de mutatiewoningen zijn 85 woningen aangeboden op Klik voor Wonen (80 op basis van inschrijftijd, 5 op basis van loting). De andere woningen zijn toegewezen op basis van bemiddeling: 9 aan statushouders; 4 herstructurering/woningruil, 36 zorg (denk aan De WIjngaerd en Ganshoek) en 3 aan urgenten.

 

Aan wie wordt welke woning toegewezen?

 

De gemiddelde inschrijfduur binnen Klik voor Wonen bij toewijzing van een woning bedraagt 6 jaar en 1 maand. Voor een woning van Woonvizier bedraagt de gemiddelde inschrijftijd 4 jaar en 4 maanden). De gemiddelde zoektijd (de tijd dat iemand reageert op woningen vóórdat hij een woning accepteert) bedraagt 1 jaar en 7 maanden in onze gemeente. Het aantal reacties per woning in Klik voor Wonen is 280, voor een woning van Woonvizier 228.

 

Van de 85 woningen die via het systeem zijn aangeboden, hebben mensen de woning 253 x geweigerd. Dat is dus bijna 3 x per woning. Met andere woning: een woning wordt gemiddeld 4x aangeboden voordat er een nieuwe huurder is.

 

In onderstaande tabel staat in welke plaats de woningen staan die vrijgekomen zijn.


Daarnaast is gekeken waar de mensen ingeschreven stonden op het moment dat ze een huurwoning accepteerden. Binnen het systeem van Klik voor Wonen komt 63% uit de eigen gemeente. In de gemeente Drimmelen komt 62% uit de eigen gemeente. De overige woningzoekenden komen deels uit de regio van Klik voor Wonen en deels van buiten de regio. Als we dit afzetten naar kern, geeft dit het volgende beeld (hierbij zijn statushouders buiten beschouwing gelaten):

 

 

Uit eigen

 

Uit regio Klik

Elders

 

gemeente

 

voor Wonen

 

 

 

 

 

 

Made

 

50

8

3

 

 

 

 

 

Wagenberg

 

3

1

1

 

 

 

 

 

Terheijden

 

19

3

0

 

 

 

 

 

Lage Zwaluwe

 

18

13

3

 

 

 

 

 

Hooge Zwaluwe

 

0

3

3

 

 

 

 

 

totaal

 

90

28

10

 

 

 

 

 

 

Ook is gekeken naar de leeftijd van de nieuwe huurders, zie onderstaande tabel. Hierbij moet opgemerkt worden dat hierin ook 4 woningen van Woonvizier in Moerdijk zijn meegenomen. Wat opvalt is dat er een goede spreiding is in leeftijd. Zowel jongeren als ouderen als de groep er tussen in vindt zijn weg naar een nieuwe huurwoning. 18-35 jaar: 40 personen, 65+: 48 personen, middengroep: 53 personen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie staat er ingeschreven?

 

In totaal kent Klik voor Wonen 75.492 inschrijvingen. Van dit aantal is ongeveer een kwart actief op zoek naar een woning (d.w.z. heeft het afgelopen jaar minimaal 1x gereageerd op een woning):

21.518. in onze gemeente zijn 2.002 huishoudens ingeschreven, waarvan er 513 actief zijn. De ingeschreven woningzoekenden zijn meestal alleenstaand.

 

Aantal personen in huishouden

Ingeschreven

Actief als woningzoekende

 

 

 

1-persoons

1067

314

 

 

 

2-persoons

680

125

 

 

 

3- of meerpersoons

255

74

 

 

 


 

Als gekeken wordt naar de woonplaats van de woningzoekende, kan het volgende beeld gegeven worden:


Woonplaats

Ingeschreven

Actief als

 

 

woningzoekende

Made

898

201

 

 

 

Terheijden

529

142

 

 

 

Lage Zwaluwe

304

75

 

 

 

Wagenberg

137

43

 

 

 

Hooge Zwaluwe

106

29

 

 

 

Drimmelen

28

11

 

 

 

 

De actief woningzoekenden uit onze gemeente staan relatief kort ingeschreven. De meesten staan korter dan 2 jaar ingeschreven (250), gevolgd door de groep die tussen de 2 en 4 jaar staat ingeschreven (137). De rest staat langer dan 4 jaar ingeschreven.

 

2.       N.v.t.

 

3.       Nee, woningzoekenden kunnen binnen het systeem van Klik voor Wonen geen voorrang krijgen voor woningen uit hun eigen gemeente. Voorrang wordt alleen gegeven aan mensen in bijzondere situaties (bijvoorbeeld echtscheiding met kinderen). Bij wet is geregeld dat er een vrije vestiging is van woonplaats. Een gemeente kan hier van afwijken als zij een Huisvestingsverordening opstelt, waarbij aangetoond wordt dat er schaarste is voor een bepaald woningtype of voor een bepaalde doelgroep. Daarbij is de verordening geldig voor een beperkte tijd en moet de schaarste binnen die termijn ook opgelost zijn.

 

Bij bemiddeling (denk aan zorgwoningen) kan wel rekening worden gehouden met sociale binding.

 

4.       Wij weten niet op welk probleem u precies doelt of wat u precies wilt aankaarten bij de minister of de VNG. Wel zal het onderwerp ‘systeem Klik voor Wonen’ en lokale bevoordeling bestuurlijk besproken worden in de Subregio Wonen Breda e.o.

 

 

5.       Woningcorporatie Woonvizier en andere corporaties uit de regio hebben vooralsnog geen probleem gesignaleerd vanuit het systeem Klik voor Wonen. Woonvizier monitort het systeem en mochten er knelpunten zijn, dan worden deze (regionaal) besproken. Woningzoekenden kunnen altijd hulp krijgen van Woonvizier bij het zoeken naar een huurwoning. Daarnaast is het mogelijk als woningzoekende om in het systeem een zoekprofiel aan te maken. De woningzoekende krijgt dan een e-mail of sms als er een woning aangeboden wordt dat aan dit zoekprofiel voldoet.