ï

Onderwerp : F-veld Terheijden

 

D.d. 18-12-2019

 

Inleiding: In 2006 hebben PvdA en CAB de behoefte gepeild naar starterswoningen en is er een bijeenkomst belegd. Een jaar later organiseerden vier “kartrekkers” een informatieavond samen met de gemeente Drimmelen. Op deze avond heeft de wethouder het ongebruikte F -veld als bouwlocatie beschikbaar gesteld en het aanbod gedaan om te faciliteren.” Een Slimmer

 

Kopen constructie moest speculatie voorkomen, de woningen betaalbaar maken, en duurzaam behouden voor de doelgroep starters uit onze gemeente”.

CAB vraagt zich af wat de status is van deze starterswoningen en of dit anno 2019 nog steeds starterswoningen zijn.

 

 

Vragen:

 

1.    Klopt het dat de ondertekende overeenkomst met de Gemeente Drimmelen, Woningcoöperatie Volksbelang en Dynamisch Jong Drimmelen een korting was van € 20.000,- per opgeleverde woning, dit voor 20 starters op het F-veld. En zijn er eventueel nog meer afspraken gemaakt met de partijen voor het behouden van deze starterswoningen voor starters? Zo ja welke?

2.    Heeft de Slimmer Kopen constructie daadwerkelijk bijgedragen tot het duurzaam behouden van starterswoningen?

3.    Is deze Slimmer Kopen overeenkomst nog steeds van toepassing?

4.    De prijs destijds voor een starterswoning was € 165.000,-De marktwaardes en winstmarges van deze woningen zijn op dit moment enorm gestegen. Is het nog realistisch om er vanuit te gaan dat deze woningen nog steeds beschikbaar kunnen zijn voor starters?

5.    Hoeveel starterswoningen op het F-veld zijn er gedurende de tijd tot nu verkocht?

 

6.       Zijn deze opnieuw door nieuwe starters uit onze gemeente Drimmelen gekocht zo ja zo nee met of zonder Slimmer Kopen constructie?

 

7.    Zijn met verkoop de afspraken uit de driepartijen overeenkomst hierbij ook nagekomen, of zijn deze mogelijk al niet meer van toepassing. Kunt u hierover informatie verstrekken?

8.    Zo nee gaat Woningcorporatie Volksbelang / Woonvizier en / of u als gemeente Drimmelen nieuwe starters uit onze gemeente dan compenseren met nieuwe starterswoningen, en is het startersbeleid aan een update toe?

 

Sarien Hoevenaar

 

Fractie CAB


Antwoord:

 

1.    In 2008 is een driepartijenovereenkomst vastgesteld tussen gemeente, Volksbelang en Startersvereniging Dynamisch Jong Drimmelen (DJD). Daarin zijn de maximale prijzen per woning vastgelegd: € 169.770 V.O.N. en voor de hoekwoningen € 175.000 V.O.N. DJD zou 20 koopwoningen realiseren en Volksbelang 10 huurwoningen en 4 vrije sectorwoningen. Er zijn geen afspraken gemaakt over kortingen op de woningen. Doordat DJD de woningen in CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) hebben ontwikkeld, zijn de woningen goedkoper ontwikkeld dan dat de woningen door een projectontwikkelaar zou zijn ontwikkeld en verkocht. Het kan dus best zijn dat de starters destijds goedkoper gebouwd is en hiermee de woning €20.000 minder kostte ten opzichte van een vergelijkbare nieuwbouwwoning van een ontwikkelaar.

 

Wel werden de woningen met een koopkorting gekocht via de Slimmer Kopenconstructie. In deze verkoopvariant werd een terugkooprecht vastgelegd voor de corporatie. Afhankelijk van de marktontwikkelingen kan de woning door de corporatie worden teruggekocht bij verkoop. De korting die bij aankoop van de woning is verstrekt aan de koper moet worden terugbetaald en een deel van de, eventuele, winst vloeit ook terug naar de corporatie. (Bron: jaarverslag Volksbelang 2010).

 

Er zijn geen aanvullende afspraken gemaakt over bijvoorbeeld behoud van de woningen voor starters. De woning zou dan weer opnieuw onder het regime van “Slimmer kopen” verkocht moeten worden. Evenwel is zowel het terugkopen als het verkopen onder het regime van “Slimmer kopen” onder de Woningwet niet zondermeer toegestaan.

 

2.    De “Slimmer kopen” constructie heeft bijgedragen aan het destijds beschikbaar stellen van een koopwoning aan starters. Zie ook het antwoord bij vraag 1. Destijds zijn 20 woningen met een Slimmer Kopen constructie verkocht aan de starters. Slimmer Kopen hield o.a. in dat Volksbelang / Woonvizier het recht heeft om de woning terug te kopen bij verkoop en dan kan besluiten om deze alsnog als huurwoning te verhuren of weer te verkopen (met of zonder Slimmer Kopen). Woonvizier heeft bij de verkoop van de woningen geen gebruik gemaakt van het recht op koop.

 

3.    De destijds gesloten koopovereenkomsten in het kader van “Slimmer kopen” zijn nog steeds van toepassing. Bij verkoop door de eerste kopers wordt de woning regulier verkocht en krijgt Woonvizier de door haar in het verleden verstrekte korting vermeerderd met de waardeontwikkeling terug. Uitgangspunt was destijds wel terugkoop door Woonvizier. Evenwel is dit onder de Woningwet niet zondermeer toegestaan. Van de oorspronkelijk 20 woningen zijn inmiddels 9 woningen gemuteerd.

 

4.    Het beschikbaar houden van de woningen voor starters is geen doel op zich geweest. Zie ook de beantwoording bij de voorgaande vragen. Gezien de huidige verkoopprijzen, zullen deze woningen niet voor starters beschikbaar zijn met een smalle beurs. Wel voor starters die wat meer verdienen.

 

5.    Van de initieel 20 woningen zijn er inmiddels 9 gemuteerd. Zie ook vraag 3. Of er van de 9 verkochte woningen al weer woningen verkocht zijn, is niet bekend.

 

6.    De verkoop van de genoemde 9 woningen betreft reguliere verkoop onder bemiddeling van een makelaar. Onbekend is aan wie de woning is verkocht.

 

7.    Bij de gerealiseerde mutaties zijn de afspraken uit de overeenkomst nagekomen. Indien het eerste kopers betreft, zijn de afspraken nog altijd van toepassing.

 

8.    In de Woonvisie zijn zeker goedkope woningen opgenomen. Deze worden niet meer als starterswoningen bestempeld, omdat deze woningen ook voor andere doelgroepen met een smalle beurs geschikt zijn. Bij nieuwbouw zullen wij erop toezien dat goedkope woningen zodanig ontworpen worden, dat deze minder makkelijk vergroot kunnen


worden en daardoor in het lagere prijssegment beschikbaar blijven. Daarnaast heeft de gemeente ook een Starterslening voor starters die niet het volledige hypotheekbedrag kunnen financieren voor woningen in het goedkope segment (tot € 210.000).

 

 

Voor Woonvizier geldt dat ontwikkeling van koopwoningen binnen de Woningwet niet zondermeer mogelijk is. Dit wordt primair overgelaten aan marktpartijen.