ï

Onderwerp    : Werkzaamheden en beschadigingen Marktstraat / Molenplein /Molenstraat Made

D.d. 11 november 2019

 

Inleiding

 

Vanwege het centrumplan Made is onlangs aanvang gemaakt met de herinrichting van de Marktstraat, Molenplein en Molenstraat. Wij zijn benaderd door een inwoner die heeft gezien dat er aan diverse bomen, die blijven staan, flinke beschadigingen worden aangebracht door de aannemer die het werk uitvoert. Er staan dan wel boven de grond bomenbeschermers om de bomen heen, maar er worden namelijk wortels van wel 15 cm dik afgezaagd. Wij hebben hier als partij, bij andere projecten, al eerder vragen over gesteld, omdat er het risico is dat bomen blijvend beschadigd raken met als gevolg sterfte binnen een aantal jaren en dat kan niet de bedoeling zijn. Bijgevoegd zijn een 2-tal foto’s van de locatie, waarbij bij de laatste foto blijkt dat er wortel worden afgezaagd.

 

De fractie van de CAB heeft de volgende vragen:

 

1)  Bent u op de hoogte van bovenstaande?

 

2)  Heeft de aannemer toestemming gevraagd of zijn er vooraf instructies afgegeven door de gemeente wat wel en wat niet mag.

 

3)   Gaat u tijdens het werk als gemeente regelmatig controleren of de uitvoeringswerkzaamheden wel volgens plan lopen. En er geen schade wordt aangebracht aan de bomen (want als alles dicht wordt gegooid en u dan gaat kijken, is dat te laat)

 

4)  Hoe gaat u dit soort constateringen in de toekomst voorkomen?

 

5)  Gaat u de aannemer aanspreken dan wel aansprakelijk stellen voor de mogelijk geleden schade aan de bomen.

 

Namens de fractie van Combinatie Algemeen Belang J.J. Praat


Antwoorden:

 

Vraag 1: Direct na het incident is het door de aannemer gemeld bij de projectleider. En heeft de aannemer onderbouwd welke maatregelen hij heeft genomen om verdere schade te voorkomen.

 

Vraag 2: De aannemer heeft instructie ontvangen hoe om te gaan met incidenten. De aannemer heeft hiernaar gehandeld.

 

Vraag 3: Het werk wordt uitgevoerd op basis van een bouwteamovereenkomst. Waarbij de gehele verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij de aannemer ligt. Bijna dagelijks gaat onze toezichthouder kijken bij de werkzaamheden.

 

Vraag 4: Alle werkzaamheden t.b.v. de grondverbetering aan de wortels van de bomen in de Marktstraat worden uitgevoerd in het bijzijn van een tree-worker.

 

 

Vraag 5: De schade is nog niet bekend. Dus aansprakelijk stellen is nog niet ter zake.