ï

Onderwerp : Willibrordusterrein Lage Zwaluwe – financiering Brede School

D.d. :  15-04-2019

 

 

Inleiding:

 

Op 10-04 jl. hebben wij vervolg vragen ingediend naar aanleiding van de beantwoording van vragen gesteld door de fractie van de VVD over de invulling van het Willibrordusterrein.

 

 

In dat kader hebben wij nieuwe vragen omtrent de financiering van de Brede School in Lage Zwaluwe, welke met het raadsvoorstel Krediet Brede School Lage Zwaluwe d.d. 25 - 02-2010 door de raad is vastgesteld. In dit krediet voorstel is o.a. de opbrengst van het Willibrordusterrein ingeboekt voor een bedrag van € 900.000-, als bijdrage in de financiering van de Brede School.

 

Met de door u ingeslagen weg om het Willibrordusterrein een campingachtige invulling te gaan geven met zogenaamde BOX-woningen hebben wij sterke twijfels of u wel op de juiste wijze met de inbreng van de grondopbrengst van het Willibrordusterrein omgaat.

 

 

Vragen:

 

 

1:  Is er met de voorgestelde ontwikkeling van het Willibrordusterrein rekening gehouden met het gevoteerde krediet voor de ontwikkeling van de Brede School in Lage Zwaluwe?

 

2:  Zo ja, kunt u hiervan ons de onderbouwing geven?

 

3:  Zo nee, kunt u ons een onderbouwing geven op welke wijze u dan het ingebrachte krediet van € 900.000,- van de Brede School verantwoord?

 

 

Ad Buijs

 

Namens de fractie van Combinatie Algemeen Belang

 

 

Antwoord:

 

1.    Dit is niet meer aan de orde omdat bij vaststelling jaarrekening 2010 (raad) € 900.000 uit de Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf is onttrokken voor krediet ontwikkeling Brede

 

School Lage Zwaluwe. (€ 900.000 was toekomstig becijferde potentiële grondopbrengst van locatie Willibrordusschool)

 

Eventuele grondopbrengsten van de te ontwikkelen locatie gaan conform beleid naar de Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf. De boekwaarde van deze gronden zijn o (nihil). De Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf is gemaximaliseerd tot € 1,5 miljoen (zie jaarrekening 2018). Eventuele overtollige middelen worden overgeboekt


naar de Algemene Reserve.

 

2.    Niet van toepassing

 

 

3.    Verwezen wordt naar hetgeen gesteld onder 1.