ï

Bijlage 3     Nota van beantwoording reacties Ontwerp Centrumplan Made

 

Reactie


 

 

Beoordeling                                                                                                                                                        Aanpassing


 

1 A          De gepresenteerde plannen gaan een hoge verkeersduk geven in de Burg. Van Campenhoutstraat. Het wordt een doorgaande weg vanuit de Marktstraat/Molenplein via Burg.Campenhoutstraat naar Noord Made. Er is op dit moment al veel last van doorgaand verkeer wat vastloopt in de straat op geparkeerde auto's en vrachtverkeer, wat de kruinen van de bomen stuk rijdt. Het is geen straat om als doorgaande weg te fungeren; de woningen staan ook dicht op de straat.

 

 

 

 

2 A          Plaats een muziekkiosk in het Gaymansplantsoen (of Molenplein). Hier kunnen in de zomer bijvoorbeeld muziekverenigingen die in de Mayboom repeteren, uitvoeringen geven of buiten repeteren. De kiosk kan ook voor andere dingen worden gebruikt.

 

3 A          Onduidelijk hoe het zit met het "grote verkeer", zoals vrachtwagens die door het centrum een weg zoeken naar de diverse winkels om ze te bevoorraden.

 

 

 

 

 

B         De gemeentelijke monumenten worden gemist in het rapport, zijn ze niet belangrijk genoeg?


 

Het project Herijken en actualiseren verkeersstructuur Made is onderdeel van het beleidsplan Verkeer en Vervoer en vormt één van de uitvoeringsprojecten van het Centrumplan Made. De gevolgen van de voorgestelde wijzigingen zullen in beeld worden gebracht. Bij de herinrichting van de verblijfsgebieden, waaronder het Molenplein en de Marktstraat, zal aandacht zijn voor ontsluitings- en hoofdroutes grenzend aan het centrumgebied. De Burg. van Campenhoutstraat is een erftoegangsweg (30 km/u-zone). Het Centrumplan Made geeft geen aanleiding om dit te wijzgen.

 

Suggestie past binnen visie voor de dorpstuin.

 

 

 

Het project Herijken en actualiseren verkeersstructuur Made is onderdeel van het beleidsplan Verkeer en Vervoer en vormt één van de uitvoeringsprojecten van het Centrumplan Made. De gevolgen van de voorgestelde wijzigingen zullen in beeld worden gebracht. Bij de herinrichting van de verblijfsgebieden zal rekening worden gehouden met bevoorrading van winkels en rijcurves van groot verkeer in het centrumgebied.

 

Het oude Raadhuis en de kerk met pastorie en kapel worden omschreven onder de kwaliteiten van het centrum (2.3). De overige gemeentelijke monumenten worden niet benoemd. Ook deze monumenten dragen bij aan de ruimtelijke kwaliteit. Dit ook verwerken in het Centrumplan.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder 2.3 benoemen dat er binnen het centrumgebied meerdere gemeentelijke monumenten aanwezig zijn, die aan positieve bijdrage geven aan het ruimtelijk beeld van het centrumgebied. Als bijlage een kaart opnemen met de monumenten in het centrumgebied.


 

 

C          Blijft het huidige bestemmingsplan nog van kracht of mag er nog meer horeca bijkomen, bijvoorbeeld een restaurant in een gemeentelijk monument?


 

 

Het Centrumplan Made is een visie op het centrum van de kern Made. De visie staat toevoeging van horeca toe. Vooralsnog blijft het huidige bestemmingsplan van kracht. Indien er plannen zijn die in overeenstemming zijn met de visie, maar in strijd met het bestemmingsplan, zal een planologische procedure moeten worden doorlopen om het gewenste gebruik mogelijk te maken.


 

 

D         Parkeren in de Kerkstraat/Kloosterstraat geeft voor aanwonenden regelmatig veel overlast.


 

 

In het Centrumplan Made is rekening gehouden met uitbreiding van de parkeercapaciteit achter de Mayboom en kerk. Daarnaast vervalt de ontsluiting van de Kapelstraat (naast de kerk) op de Kerkstraat. Deze maatregelen moeten ertoe leiden dat de parkeerdruk op de Kerkstraat en Kloosterstraat wordt teruggedrongen.


 

E          Misschien is parkeren voor vergunningshouders een optie? Ook geeft laden en lossen vaak verkeershinder.


 

Parkeren voor vergunninghouders past niet binnen het parkeerbeleid van gemeente Drimmelen. Bij de herinrichting van de verblijfsgebieden zal rekening worden gehouden met bevoorrading van winkels en horeca in het centrumgebied.


 

4 A          Gewenst: creëren van terras naast het café in de Kerkstraat i.v.m. zon en minder gevaarlijke situaties t.a.v. de weg zoals huidige situatie.


 

Idee sluit aan op visie met betrekking tot herinrichten van het verblijfsgebied aan de Kerkstraat.


B         Z.s.m. verwijderen van de leilinden voor het café. Hinder vanwege: 1. plak op het hele terras (luis); 2. smaller wegdek; 3. bladeren in het najaar, waardoor verstopte putten; 4. uitstraling van het pand. Deze bomen kunnen zeer goed een plaats krijgen achter het pand. I.v.m. evenementen meer ruimte

 

doordat terras aan voorzijde weg is. Op korte termijn contact gewenst i.v.m. het verwijderen van de leilinden.

 

5 A          Er wordt gewezen op het fietsprobleem in de Marktstraat. Volgens de tekening komt er in de Marktstraat geen fietspad en wordt alles zonder obstakels, zoals stoepranden gepresenteerd. Ondanks het vele melden van dit probleem doet de politie niets. De fietsers hebben ook geen enkel idee dat ze fietsen op trottoirs. Ook tijdens de markt fietsen er gehele schoolklassen over de markt. Dringend verzocht wordt om trottoirs met opstaande randen te maken.


In de visie wordt ingestoken op behoud van de laanstructuur in de Marktstraat en Kerkstraat, omdat deze in belangrijke mate het karakter van die straten bepalen.

 

 

 

 

Insteek van de visie is om de Marktstraat zo in te richten dat de winkels bereikbaar blijven voor de auto (parkeren voor de deur), maar de auto te gast is en de fietser de ruimte krijgt en bezoekers er graag verblijven (ongehinderd zitten en rondlopen in een aantrekkelijke omgeving). Bij het uitwerken van de herinrichtingsplannen zullen belanghebbenden worden betrokken (inspraak).


 

6 A          Bomen in Marktstraat jaarlijks snoeien i.v.m. veiligheid.


 

Het huidige onderhoudsprogramma van de bomen in de Marktstraat vormt geen onderdeel van deze visie. Onderhoud aan de bomen in de Marktstraat wordt 1 keer in de 2 jaar uitgevoerd, na bladval. Jaarlijks snoeien put de bomen uit. Dan kunnen ze te weinig voeding opnemen. Dat is ook de reden dat pas na de bladval wordt gesnoeid.


 

B         Tijdens markt en kermis geen hulpverlening mogelijk i.v.m. opstelling kramen etc.

 

 

 

 

 

C          Bij inrichting Marktstraat rekening houden met uitritten garages.

 

7 A          Marktstraat: 1. trottoir terug; 2. bomen vernieuwen; 3. blauwe zone behouden; 4. auto's schuin inparkeren.


 

Het Centrumplan Made is een visie op hoofdlijnen. Concrete invulling van de verblijfsgebieden, volgen in een volgende fase. Overigens is de opstelling van de markt reeds gewijzigd, waarbij de kramen voornamelijk aan één zijde van de straat worden geplaatst en bereikbaarheid hulpdiensten is verbeterd.

 

Dit zal in het programma van eisen voor de inrichting van de straat worden meegenomen.

 

Insteek van de visie is om de Marktstraat zo in te richten dat de winkels bereikbaar blijven voor de auto (parkeren voor de deur), maar de auto te gast is en de fietser de ruimte krijgt en bezoekers er graag verblijven (ongehinderd zitten en rondlopen in een aantrekkelijke omgeving). Daarnaast wordt ingestoken op behoud van de laanstructuur in de Marktstraat. Concrete invulling van de Marktstraat volgt in een volgende fase. Bij het uitwerken van de herinrichtingsplannen zullen belanghebbenden worden betrokken (inspraak).


 

 

B          Ondernemer wil graag betrokken worden bij beeld- en kwaliteitsplan.

 

 

 

C          Dreef: doorsteek spie terug richting Schoolstraat. Je kunt met de auto nu niet eenvoudig van de Schoolstraat de Dreef inrijden.


 

 

Belanghebbenden zullen worden betrokken bij de uitwerking van de herinrichtingsplannen van de verblijfsgebieden. Beeldkwaliteit vormt een aspect bij de herinrichtingsplannen.

 

Er zijn binnen de huidige verkeersstructuur, maar ook in de gewijzigde structuur waarin de verkeersrichting in de Nieuwelaan, Schoolstraat en Marktstraat wordt aangepast, goede mogelijkheden om de Dreef en de Schoolstraat in- en uit te rijden. Er is geen noodzaak om de spie weg te halen of een extra doorsteek te maken.


 

8 A          Is er al eens een verkeerstelling gedaan in de Nieuwelaan tussen de Schoolstraat en het Molenplein? Zeer veel verkeer. Met het omdraaien van het eenrichtingsverkeer vanaf het Molenplein naar de Nieuwelaan wordt verwacht dat het verkeer de makkelijkste weg neemt, namelijk niet via de Schoolstraat en Marktstraat, maar rechtdoor via de Nieuwelaan naar het Molenplein. Denk aan de fietsers in het smalle stukje van de Nieuwelaan, de fietsers komen nu al via het trottoir.


 

Het project Herijken en actualiseren verkeersstructuur Made is onderdeel van het beleidsplan Verkeer en Vervoer en vormt één van de uitvoeringsprojecten van het Centrumplan Made. De gevolgen van de voorgestelde wijzigingen zullen in beeld worden gebracht. Vooruitlopend hierop zal een verkeerstelling ingepland worden.


9 A          Mooi plan, echter onduidelijk waarom de Nieuwstraat en Den Deel hierin niet zijn opgenomen en wel de verdere uitbreiding richting en voorbij de kerk.


Eén van de belangrijkste opgaven van het Centrumplan Made is het realiseren van een compacter kernwinkelgebied, waarbij gekozen wordt voor concentratie in de Marktstraat. Daarnaast wordt ingezet op versterken van de horeca- en cultuurpleinen. Om deze opgaven te realiseren wordt voorgesteld om het Raadhuisplein, Marktstraat, Molenplein en Kerkstraat als één verblijfsgebied in te richten. De Nieuwstraat en Den Deel worden gekenmerkt als gevarieerd woon-en werkmilieu. Dit deel wordt niet meegenomen in het nieuw in te richten verblijfsgebied. Dit wil overigens nog niet zeggen dat er geen aandacht is voor de inrichting van de openbare ruimte in dit deelgebied.


 

 

B          Ook in de Nieuwstraat is een blauwe parkeerzone gewenst, zodat ook hier klanten kunnen parkeren en personeel vanuit de straat en andere staten niet de hele dag voor de deur staan.


 

 

In het Centrumplan Made maakt de Nieuwstraat onderdeel uit van het woon - werkmilieu. In de door de raad vastgestelde Detailhandelsvisie is de keuze gemaakt om de Nieuwstraat te laten transformeren naar een meer op diensten gericht milieu. Ook wijziging naar wonen wordt toegestaan. Bij deze de functie woon-werkmilieu past niet het kort parkeren dat via een blauwe zone wordt aangeduid. Uit een recente evaluatie omtrentde blauwe zone blijkt geen noodzaak tot uitbreiding van de blauwe zone.


 

C          Bovendien zou enige aanpassing in of aan de weg in de Nieuwstraat wenselijk zijn, gezien het harde rijden en rijden tegen het verkeer in.


 

Uit een eerder gehouden verkeersmeting blijkt er op dit weggedeelte van de Nieuwelaan geen snelheidsprobleem te zijn. In 2016 zal hier nog een keer een meting plaatsvinden. De huidige weginrichting nodigt niet uit om tegen het verkeer in te rijden. Sporadisch zal dit wel gebeuren. Dit betreft dan een handhavingskwestie.


 

10 A          Bewoner zou graag betrokken willen worden bij de plannen rondom de pastorietuin ofwel dorpstuin. De tuin van bewoner grenst direct aan de pastorietuin/dorpstuin. Zowel de kerk als Patronaatstraat 1 zijn in bezit van BredaBouw. Onduidelijk wat de plannen hiermee zijn en dat voor gevolgen heeft voor de woning van bewoner en de situatie daar omheen.


 

Belanghebbenden zullen worden betrokken bij de uitwerking van de herinrichting van verblijfsgebieden. Plannen voor herinrichting van de locatie van de Bernarduskerk en omgeving zijn nog niet concreet. De nieuwe eigenaar heeft aangegeven bij de verdere invulling ook de omgeving te informeren en betrekken.


 

11 A          N.a.v. de inloop d.d. 19-4-2016: de opstelling van het plan was slechts in horizontale beelden toegelicht. Als men een ontwerpplan voorlegt, moet een goed sluitende plattegrond aanwezig zijn. Op alle gestelde vragen over het Raadhuisplein een matige uitleg. De bewoners/gebruikers van het Raadhuisplein wensen niet te worden afgesloten, het is namelijk een verbinding die 24 uur per dag open moet blijven. Aansluitend werd de kwestie m.b.t. de bloem-/boombakken niet als terzake doende afgedaan. Bewoners willen de bakken en bomen behouden. De suggestie van de voorlichter voor het verhuren van een deel van het plein aan de horeca is negatief t.o.v. het oude raadhuis; dit is alleen mogelijk als er geen autobussen meer gestald worden. Ook zijn oversteekplaatsen gewenst.


 

Het Centumplan Made is een visie op hoofdlijnen. In de visie krijgt het Raadhuisplein de functie als verblijfs- en evenementenplein met behoud van de huidige verkeersfunctie en parkeergelegenheid. Concrete invulling van de verblijfsgebieden, waaonder het Raadhuisplein, inclusief meer gedetailleerde ontwerpen, volgen in een volgende fase. Belanghebbenden zullen worden betrokken (inspraak) bij de uitwerking van de herinrichtingsplannen van de verblijfsgebieden.


 

12 A         Wil bloembakken op Raadhuisplein behouden i.v.m. luchtkwaliteit. Wil geen parkeren zeker niet t.b.v.

 

horeca (geen bussen).

 

 

 

13 A          In heel het plan wordt geen rekening gehouden met seniorenbewoning. Wel met horeca (is ook goed).

 

 

 

14 A     3 leilinden bij pleintje weg en vervangen door bomen waar je langs kunt kijken. Verharding slecht, nieuw materiaal. Frietkraam verplaatsen. Trottoir Schoolstraat meenemen bij uitwerking.


 

Het Centumplan Made is een visie op hoofdlijnen. Concrete invulling van de verblijfsgebieden, inclusief meer gedetailleerde ontwerpen, volgen in een volgende fase. Belanghebbenden zullen worden betrokken (inspraak) bij de uitwerking van de herinrichtingsplannen van de verblijfsgebieden.

 

De hoofdopzet van het Centrumplan Made is gericht op de winkel-, horeca- en cultuurfuncties. Het Centrumplan Made sluit extra woonfuncties niet uit, maar stuurt hier niet actief op aan.

 

In de visie wordt ingestoken op behoud van de laanstructuur in de Marktstraat en Kerkstraat, omdat deze in belangrijke mate het karakter van die straten bepalen. Bij de concrete invulling van de Marktstraat zal overwogen moeten worden hoe met de verder naar achter gelegen leilinden bij het pleintje moet worden omgegaan.


15 A          In dit plan wordt de Marktstraat vanaf de stoplichten de doorgaande weg naar de Kerkstraat, Korenbeurs, Aldi en de Jumbo, wat niet de bedoeling kan zijn. De Marktstraat zou juist autoluw en fiets- en voetgangersvriendelijk moeten worden. Draai de rijrichting om in de Marktstraat, zodat men vanaf de Godfried Schalckenstraat niet meer rechtstreeks de Marktstraat kan inrijden. Hierdoor wordt het kruispunt ook een stuk overzichtelijker.


Er worden in de Marktstraat voornamelijk doelgerichte aankopen gedaan. De mogelijkheid om voor de deur te parkeren faciliteert dit doelgerichte bezoek en sluit daarmee aan bij het gebuik van het centrum. In de visie is er dan ook voor gekozen om de toegankelijkheid voor auto's te behouden. Concrete invulling van de verblijfsgebieden , inclusief meer gedetailleerde ontwerpen, volgen in een volgende fase. Belanghebbenden zullen worden betrokken (inspraak) bij de uitwerking van de herinrichtingsplannen van de verblijfsgebieden.


 

16 A          Wat ga ik als bewoner van de Julianastraat merken van de aanpassing van de horeca? We hebben nu al regelmatig veel geluidsoverlast van de Tijd en the Pub, voornamelijk op tijden dat de kindjes in bed liggen. In het nieuwe integraal centrumplan staat links van de kerk een kleine groene ster met horeca. Wat is dat precies? Het is niet Enzo, die zit wat verder. Of is dat nieuw?

 

 

B          Het korte stukje Molenstraat tussen de Kerkstraat en de Lage Weide, maak daar a.u.b. éénrichtingsverkeer van. Het is nu op alle schooldagen een grote puinhoop met het verkeer, daarbij gebeuren er te vaak bijna-ongelukken.


 

Het Centrumplan Made is een visie op hoofdlijnen. Concrete invulling van de deelgebieden volgen in een volgende fase. In de visie is voor het gebied rondom de Bernarduskerk opgenomen dat het een sociaal-cultureel karakter heeft, waarbij horeca, maatschappelijke functies en zorgfuncties passen. De groene ster geeft slechts een mogelijke functie in die omgeving weer. Hiervoor zijn echter nog geen concrete plannen.

 

De Molenstraat valt buiten de scope van het Centrumplan Made. Overigens is de gemeente in overleg met bs De Lage Weide over mogelijke maatregelen voor de verkeersdruk rondom de school. Doel van de maatregelen is om het verkeer meer te verspreiden over de omliggende straten.


 

C          Het vernieuwde Molenplein: ik vind het er niet veilig op worden. Ga a.u.b. nu eens kijken op de begintijden van de Lage Weide hoe druk het daar is. Als ik het zo bekijk, dan krijgen de auto's meer ruimte en moeten de fietsers nog beter oppassen daar.

 

D         Gaat er iets gedaan worden aan de parkeerellende bij Shirley, bij Enzo, en bij het postagentschap? Rond de drukke tijden staan auto's daar op de meest asociale manieren geparkeerd en moet je als voetganger over straat.


 

Het Centumplan Made is een visie op hoofdlijnen. Concrete invulling van de verblijfsgebieden, waaronder het Molenplein, inclusief meer gedetailleerde ontwerpen, volgen in een volgende fase. De veiligheid van het langzaam verkeer heeft in het totale plan hierbij bijzondere aandacht.

 

Zie beoordeling onder 16A en 16C. Bij de herinrichting van de verblijfsgebieden is aandacht voor parkeren. Parkeergedrag proberen we zoveel mogelijk te beïnvloeden door voldoende en duidelijk parkeeraanbod. Foutparkeren wordt tegengegaan door handhavend op te treden.


 

 

E          Gaan de stoplichten verdwijnen? Ik lees alleen dat het niet meer bij de Marktstraat past, maar ik haal er niet uit wat er dan mee gaat gebeuren.

 

17 A          Wat ik in dit plan nog mis, zijn de vele kinderen die naar de Lage Weide fietsen en lopen. Dit zijn toch ook weggebruikers waar wel degelijk rekening mee gehouden moet worden. En nu met dit mooie plan op tafel, zie ik hen niet terug vermeld.

 

B          Zij gebruiken veelal twee routes: Het fietspad/voetpad door het Gaymansplantsoen. Dit wordt door veel mensen en kinderen gebruikt en ervaren als veilige route; een zebrapad ter hoogte van de kerk (tegenover het paadje naast de Korenbeurs) zou zeer gewenst zijn! Het zou heel prettig zijn wanneer de kinderen deze veilige route kunnen blijven gebruiken.


 

 

De afweging voor een verkeerlichtinstallatie of een rotonde op de kruising Godfried Schalckenstraat, Nieuwstraat, Marktstraat, Adelstraat wordt in de besluitvorming over het Centrumplan Made meegenomen.

 

Het Centumplan Made is een visie op hoofdlijnen. Concrete invulling van de verblijfsgebieden, waaronder het Molenplein, inclusief meer gedetailleerde ontwerpen, volgen in een volgende fase. De veiligheid van het langzaam verkeer heeft in het totale plan hierbij bijzondere aandacht.

 

Zie beoordeling onder 17A. Overigens is er reeds besloten om in het verlengde van het paadje naast de Korenbeurs op de Julianstraat een zebrapad aan te leggen.


 

C         Daarnaast is aandacht gewenst voor de weg nu over het Molenplein, komende vanaf vele kanten, de                      Zie beoordeling onder 17A.

 

Molenstraat in. Dit is een zeer onoverzichtelijke tweedelige rotonde. Ook bij het herontwikkelen van

 

dit punt moet gedacht worden aan de vele kinderen, die vanaf alle kanten de Molenstraat in willen

 

fietsen en lopen. Denk hierbij aan de verkeersbeweging 4x op een dag (en met regenachtig weer i.p.v.

 

vele fietsers en voetgangers... vele auto's die die kant op willen!!)


 

18 A          Deze reactie heeft betrekking op de locatie Gaymansplantsoen. De reactie is gericht aan Samen Actief Made (SAM), omdat onder punt 13 van de projectenlijst SAM is aangeduid als gesprekspartner. De reactie is als volgt:


 

In de projectenlijst is aangegeven dat de gemeente en grondeigenaar trekker zijn voor een verkenning van de invulling van de dorpstuin. De lokale gemeenschap en de Samen Actief Made worden aangemerkt als gesprekspartner en belanghebbenden en belangstellenden zullen bij het proces worden betrokken.


B         Er wordt klakkeloos aangegeven dat er parkeeruimte wordt uitgebreid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C          Met een niet ter zake doende, en bovendien onjuiste foto, wordt verplaatsing van de beelden voorgesteld.

 

D         De grootscheepse bomenkap van de linders die aan de Koninklijk onderscheidenen zijn ogpedragen, wordt niet aangestipt.

 

 

 

 

E          Het adviesbureau hanteert de niet toepasselijke vakterm dorpstuin.

 

 

 

 

F          Het zou als regelrecht beledigend kunnen worden opgevat om de naam Gaymans Plantsoen te laten verdwijnen.

 

G          Het als stiefkind benaderen van de bestaande groene ruimte siert een blauw groene gemeente niet.


In het Centrumplan Made is rekening gehouden met uitbreiding van de parkeercapaciteit achter de Mayboom en kerk. Daarnaast vervalt de ontsluiting van de Kapelstraat (naast de kerk) op de Kerkstraat. Deze maatregelen moeten ertoe leiden dat de parkeerdruk op de Kerkstraat en Kloosterstraat wordt teruggedrongen. Concrete invulling komt in de volgende fase aan de orde bij het uitvoeringsproject Ontsluiting en parkeercapaciteit Kapelstraat. Dit project hangt nauw samen met de uitvoeringsprojecten Verkenning en invulling dorpstuin en Mogelijkheden invulling Bernarduskerk.

 

Er worden in het rapport referentiebeelden van buiten de gemeente gelegen locaties gebruikt om de denkrichting voor bepaalde onderdelen te verduidelijken.

 

Het Centumplan Made is een visie op hoofdlijnen. Concrete invulling van de verblijfsgebieden, waaronder het Gaymansplantsoen en omgeving, inclusief meer gedetailleerde ontwerpen, volgen in een volgende fase. De eventuele noodzaak en/of mogelijkheid van verplaatsing of verwijdering van bomen zal in een latere fase worden onderzocht.

 

De term dorpstuin is in overleg met de interne en externe werkgroep tot stand gekomen en past naar onze mening bij de gewenste sfeer en functie. Beoogd is een tuin met een publiek karaker, waar men kan zitten, ontmoeten, eten en drinken, spelen en eventueel tuinieren.

 

De naamgeving van de nieuwe tuin/park is in deze fase nog niet aan de orde.

 

Onder 2.3 wordt het Gaymansplantsoen in samenhang met de monumentale panden en de pastorietuin aangemerkt als een gebied met veel ruimtelijke kwaliteit. Er wordt gezocht naar een invulling waarbij het aantrekkelijke groen in de pastorietuin een meer publiek karakter kan worden gegeven. Hoe dit vorm wordt gegeven, inclusief aansluiting en eventuele herinrichting van het Gaymansplantsoen volgt in de fase van de uitvoeringsprojecten.


 

19 A          De totstandkoming van het Centrumplan Made wordt als positief ervaren. Ook het feit dat de aangedragen ideeën zeer serieus zijn genomen. Gevraagd wordt om de samenwerking tot het einde vast te houden, zodat alle partijen straks een goed gevoel overhouden bij de realisatie. Er zijn nog positief kritische kanttekeningen bij de definitieve invulling van een en ander, zoals het Raadhuisplein. Ook daarover graag ruggespraak met de vereniging Bruisend Made.


 

Ook in de fase van de uitvoeringsprojecten zullen belanghebbenden worden betrokken. Bruisend Made vormt daarbij één van de gesprekspartners.


 

20 A          Breda Bouw zoekt naar een nieuwe invulling van de Bernarduskerk, de pastorie en bijbehorende tuin. Uitgangspunt van het Ontwerp Centrumplan is behoud van de kerk. Breda Bouw deelt deze gedachte. Om alle mogelijkheden open te houden is zij van mening dat ook wonen in de kansrijke zone bespreekbaar moet zijn en blijven. Ook zou de bestemming van het gebied geen uitsluitingen moeten krijgen.


 

De hoofdopzet van het Centrumplan Made is gericht op de winkel-, horeca- en cultuurfuncties. Het Centrumplan Made sluit extra woonfuncties niet uit, maar stuurt hier niet actief op aan. In het Centrumplan Made is opgenomen dat voor de kerk en omgeving wordt gezocht naar een passende invulling, die de kwaliteiten van het gebied benut. Ook wonen is in deze kansrijke zone bespreekbaar.


 

B         In het Ontwerp Centrumplan is te lezen dat gezocht wordt naar publieksfuncties voor de Bernarduskerk. Aansluitend op de huidige culturele en maatschappelijke functies wordt het gebied volgens het Centrumplan een nog belangrijkere en centralere ontmoetingsplek. Breda Bouw treedt graag met de gemeente in overleg voor een verkenning en inventarisatie van activiteiten in de Mayboom, welke mogelijk ondergebracht zouden kunnen worden in de kerk. Breda Bouw wil samen met de gemeente inhoud geven aan de ambitie van beiden om de kansrijke zone een nieuwe impuls te geven met behoud van het kerkgebouw. Daarbij kunnen ook de mogelijkheden van een dorpstuin besproken worden, waarbij zij de invulling (commercieel of niet-commercieel) open wil laten.


 

De gemeente ziet hier een actieve rol voor zichzelf weggelegd en is uiteraard bereid voor overleg.


21 A          Onduidelijk waarom het Molenplein wordt verschoven tegen de ijssalon aan, terwijl de ijssalon alleen in de zomerperiode is geopend en er slechts beperkte zekerheid is over het voor lange termijn voortbestaan van de ijssalon. Bewoner vraagt of de verkeersproblemen ook op een andere wijze kunnen worden opgelost. Gelet op de al lang bestaande route van en naar de Lage Weide, kan verwacht worden dat schoolgaande jeugd zal vasthouden aan de kortste route over het plein, wat voor nog gevaarlijkere situaties gaat zorgen.


Het Centumplan Made is een visie op hoofdlijnen. Concrete invulling van de verblijfsgebieden, waaronder het Molenplein, inclusief meer gedetailleerde ontwerpen, volgen in een volgende fase. De veiligheid van het langzaam verkeer heeft in het totale plan hierbij bijzondere aandacht.


 

B          Onduidelijk waarom er meer recreatie is gewenst op het Molenplein. Tijdens festiviteiten is de poging om er een gezellig bruisend plein van te maken mislukt, omdat mensen gewend zijn te recreëren op de punten rondom de horeca bij de Korenbeurs, de Tijd en The Pub en rondom frituur Shirley en café het Hart.

 

 

 

 

C         Een frituur op het Molenplein ziet bewoner niet zitten. Het Molenplein is een ingebouwd plein, waar

 

al het geluid wordt weerkaatst en blijft hangen en alles heel goed hoorbaar is voor omwonenden. Als er terassen komen wordt dat erger, mensen gaan er 's nachts rondhangen en dat vraagt om problemen. Bewoners zitten hier niet op te wachten.


 

Een publieksgericht functioneel programma helpt de relatie tussen de Marktstraat en de Kerkstraat te verbeteren en vormt de kop van de Marktstraat. Een klein terras en eventueel een standplaats, gecombineerd met parkeren, zijn een goede invulling van het plein. Het plein kan tevens gebruikt worden als overlooplocatie voor evenementen. Het Raadhuisplein wordt echter het hoofdplein voor het houden van evenementen.

 

De huidige standplaats aan de Marktstraat is eveneens gelegen aan een met gebouwen omrand pleintje. Er zijn geen klachten en/of problemen bekend over het gebruik van de standplaats.


 

D         Extra aandacht is gewenst voor: 1. het bevorderen van de loop in de Marktstraat; 2. voorkomen van (te lange) leegstand in de Marktstraat; 3. het aanpakken van de parkeerproblemen in de Marktstraat en de Kerkstraat; 4. het aanpassen van de slechte bestrating van de trottoirs in het centrum; 5. het aanspreken van winkeliers die hun winkelomgeving slecht onderhouden; 6. in de gaten houden van de winkeldiversiteit (aantal kappers, nagelstudio's enz.) en meer "aantrekkelijke" winkels kansen bieden; 7. het aanpakken van de verkeerschaos Molenplein/Kerkstraat richting Lage Weide tijdens schooltijden (te smalle doorgang begin Molenstraat).


 

De doelstelling van het Centrumplan Made is te komen tot een plan voor versterking van de attractiviteit en de economische vitaliteit van het centrum. Om deze doelstelling te bereiken zijn in het Centrumplan Made 18 uitvoeringsprojecten benoemd. Herinrichten van de verblijfsgebieden, parkeren, aankleding van het verblijfsgebied, opknappen van gevels aan de Marktstraat en inventarisatie plannen ondernemers en eigenaren (juiste functies op kansrijke locaties) vormen onderdeel van deze uitvoeringsprojecten.


 

 

22 A

Het Centrumplan Made beoogt een concentratie van winkelvoorzieningen, aanpassing van

In het Centrumplan Made vormt het Molenplein een belangrijke schakel tussen de

 

verkeerssituaties en de inrichting van pleinen. Als onderdeel van dit plan dient de standplaats van

publieksgerichte functies aan de Markstraat (winkels) en de functies aan de Kerkstraat

 

Shirley's Friture te worden verplaatst naar de rand van het centrum. Hiermee kan Shirley's Friture zich (horeca, cultureel centrum, kerk met nieuwe invulling, dorpstuin). Door op de kop van

 

niet verenigen. Shirley's Friture staat al meer dan tien jaar op de standplaats midden in het centrum.

de Marktstraat een aantrekkelijke pleinfunctie te creëren met een klein terras en

 

De standplaats is een vast onderdeel dat verbonden is met het centrumleven van Made. Deze locatie

standplaats te creëren, zal deze schakelfunctie worden versterkt. Door het

 

is voor Shirley's Friture rendabel, er is voldoende aanloop van klanten. Het grootste gedeelte van de

éénrichtingsverkeer aan de noordzijde van de Marktstraat door te trekken, komen

 

klanten doet hier uit impuls besluiten om bij Shirley's Friture te eten. De beoogde locatie ligt aan de

bezoekers eenvoudig uit op het Molenplein, waar een standplaats een opvallend

 

rand van het centrum en ligt uit het zicht van de bezoekers van het centrum van Made. Alleen de

element zal zijn. Door de standplaats aan de Marktstraat te verwijderen, ontstaat hier

 

echte vaste klanten zullen speciaal op zoek gaan naar de nieuwe standplaats en niet de potentiële

weer vrije ruimte voor parkeren en/of andere pleininrichting, waarbij er vrij zicht is op

 

klanten die uit impuls eten halen, terwijl dat wel de groep klanten is die de meeste omzet voor

de winkels die aan dit pleintje zijn gelegen. Overigens loopt de vergunning voor de

 

Shirley's Friture oplevert.

standplaats nog door tot 1 januari 2020, wat Shirley's Friture de komende jaren nog de

 

 

zekerheid biedt de huidige standplaats te gebruiken.


 

 

B          Juist op de huidige locatie kan Shirley's Friture beter bijdragen aan een levendig centrum dat aantrekkelijk is voor bezoekers. Omdat er nu veel bezoekers bij de standplaats van Shirley's Friture komen, is er volk aanwezig in dit deel van het centrum en oogt het levendig. Bezoekers blijven daardoor langer hangen en doen eerder impulsaankopen bij andere winkels. Shirley's Friture is van mening dat haar aanwezigheid op de huidige locatie juist een gunstige invloed heeft op de leefbaarheid van het centrum en hier dan ook beter bijdraagt aan de beoogde levendigheid, dan wanneer Shirley's Friture buiten het centrum wordt geplaatst.


 

 

Zie beoordeling onder 22A. In het Centrumplan Made maakt het Molenplein duidelijk deel uit van het centrumgebied. Dit zal door een eenduidige inrichting van het verblijfsgebied nog verder worden benadrukt.


C         De middenstand in Made kenmerkt zich door een winkelbestand dat zeer gevoelig is voor concurrentie van webshops. Het risico is zeer groot aanwezig dat de beoogde toekomstige indeling tot gevolg zal hebben dat, door concurrentie via internet, de op deze locatie beoogde winkels niet levensvatbaar zijn en hun deuren zullen moeten sluiten. En dat heeft tot gevolg dat er leegstand ontstaat in het centrum, waarmee het tegenovergestelde is bereikt. Er zijn dan ook gerede twijfels over de financiële haalbaarheid van het centrumplan.

 

D         Verzocht wordt het ontwerp Centrumplan Made niet vast te stellen of het plan aan te passen tegemoetkomende aan deze reactie.


In het Centrumplan Made wordt ervoor gekozen om de Marktstraat als kernwinkelgebied aan te merken. Vestiging van winkels in de Marktstraat wordt gestimuleerd en bestaande winkels buiten de Marktstraat worden uitgenodigd te verplaatsen naar het kernwinkelgebied. Vrijwel alle winkelpanden in de Marktstraat zijn bezet. Het Centrumplan Made moet ertoe bijdragen dat dit winkelbestand wordt vastgehouden en waar mogelijk nog wordt uitgebreid.

 

 

Er is geen aanleiding om het Centrumplan Made niet vast te stallen.


 

 

Lijst van aanpassingen

 

A         In kaart 12 projectnummers 12 en 15 omwisselen.

 

B         Onder 4.2 Verblijfskwaliteit verbeteren, toevoegen dat naast aandacht voor het veilige samenspel tussen auto's, fietsers en voetgangers ook aandacht moet zijn voor bezoekers met fysieke beperkingen.

 

C          Onder 4.6 Verkeer en parkeren - Entree Marktstraat-Godfried Schalckenstraat opnemen dat er een rotonde komt.

 

D         Onder 5.2 middelste kolom bovenaan toevoegen dat er ook aandacht moet zijn voor duurzame wateroplossingen.

 

E          Onder 5.3 Uitvoeringsprojecten, project 2 Indicatie kosten actualiseren bestemmingsplan nader te bepalen.

 

F          Onder 5.3 Uitvoeringsprojecten, project 3 aangeven dat de gevolgen van de voorgestelde wijzigingen in beeld worden gebracht. Het ligt nog niet vast of dit m.b.v. een verkeersmodel of een andere methode gebeurt.

 

G          Onder 5.3 Uitvoeringsprojecten, project 12 tekst aanvullen: ....met bij de kwaliteiten van het gebied passende functies, mits ....

 

H         Onder 5.3 Uitvoeringsprojecten, project 13 'niet-commerciële' weghalen.

 

 

I           Onder 5.3 Uitvoeringsprojecten, project 18: start project 2018, naamgeving project wijzigen in Aanleg rotonde