ï

Onderwerp: Zilverlinden Marktstraat Made

D.d. 24 januari 2019

 

Inleiding

 

Op 13 december 2018 is door de Gemeenteraad een besluit genomen over de aanwezige bomen,  waarover voornamelijk Zilverlinden, in de Marktstraat, Schoolstraat en Molenplein. Op 3 januari 2019 is er een aanvraag voor een omgevingsvergunning tot kap dan wel verplaatsen van deze bomen door de Gemeente gedaan. Alles in het kader van het centrumplan Made.

 

De fractie van de PvdA heeft op 4 januari 2019 diverse vragen gesteld over deze bomen, welke op 15 januari 2019 zijn beantwoord door de betreffende afdeling.

 

De fractie van de CAB heeft de volgende (vervolg)vragen:

 

1)    In uw beantwoording op de vragen van de PvdA over het proces van opdrachtverlening van de firma Storix geeft u aan dat er (voorafgaande aan de offerte) een bespreking heeft plaatsgevonden waar een mondelinge toelichting is gegeven op de uitgangspunten van het centrumplan Made. Graag vernemen wij van u of hier een schriftelijk verslag van is alsmede wie er namens het college aanwezig was bij deze bespreking. Indien er een verslag is, verzoeken wij u ons hiervan een exemplaar te overhandigen.

 

Antwoord vraag 1

 

Van dit vooroverleg is géén schriftelijk verslag. Namens het college waren hierbij de voormalige beleidsmedewerker Wegen (voormalig projectleider centrumplan, openbare ruimte) en de beleidsmedewerker Groen aanwezig.


2)  Naar aanleiding van vragen van de PvdA in de informatieronde van 22 november 2018 geeft u antwoord op een aantal vragen inzake het gevolgde proces tussen inwoners, ondernemers en andere betrokkenen. Ook is er een brief aan bewoners van de Marktstraat verstuurd d.d. 8 november 2018 (kenmerk 2018038709/18ZD00487) verstuurd, waarin staat dat enkele bewoners en winkeliers minder bomen willen. De CAB heeft onlangs een brief gezien aan bewoners / winkeliers van de Marktstraat dat er op woensdag 30 januari 2019 via een informatieavond (kenmerk 19ZD00483/2019001846) wordt belegd waar belanghebbenden worden geïnformeerd.

 

We hebben de volgende vragen:

 

2a) Hoeveel openbare bijeenkomsten (en wanneer) zijn er geweest voor de bewoners om de plannen in te zien en aan te geven wat zij hiervan vonden. Hoeveel zienswijzen zijn er ingediend?

 

Antwoord vraag 2a

 

Op 28 mei 2018 heeft de laatste bijeenkomst van de externe projectgroep Centrumplan Made plaatsgevonden.

 

Voor het Centrumplan Made is op 20 januari 2016 een meedenkavond gehouden. Op 11 februari 2016 is de hoofdopzet in een Opinieronde aan de raad voorgelegd. Op 19 april 2016 is een inloopbijeenkomst gehouden. Daarna heeft het Ontwerp Centrumplan Made van

 

15 april tot en met 26 mei ter inzage gelegen. Tijdens deze periode kon men een reactie indienen.

 

Op 14 juli 2016 is het Centrumplan Made in de Opinieronde behandeld en op 8 september 2016 is het Centrumplan Made vastgesteld.

 

Op 29 november 2017 is een bijeenkomst bij ’t Trefpunt geweest om de herinrichtingsplannen voor de openbare ruimte (Rotonde, Raadhuisplein, Marktstraat, Molenplein en Kerkstraat) toe te lichten en was er de mogelijkheid reacties in te dienen.

 

Voor wat betreft het bomenplan zijn er geen specifieke openbare bijeenkomsten gehouden. In de opinieronde is namens het college aangegeven dat het advies eerst via de info- en opinieronde naar de raad gebracht wordt. De raad had immers eerder besloten dat er beperkt gedund kon worden. Het advies van Storix Boom- en Landschapsbeheer behelst voor het duurzaam behoud van de laanstructuur een omvangrijkere dunning.

 

Voor het Sociaal-cultureel dorpshart Made hebben op 25 september 2018 en 6 november 2018 meedenksessies plaats gevonden. Deze hebben betrekking op het gebied met en rondom de Bernarduskerk en de Mayboom.


 

 

2b) Hoeveel bewoners hebben concreet aangegeven minder bomen te willen in de Marktstraat. Betreft dit slecht een boom voor hun woning of is aangegeven 30-40% minder bomen te willen.

 

Antwoord vraag 2b

 

Zie beantwoording vraag 2a. Bewoners hebben we hierop niet bevraagd. Volledigheidshalve treft u bijgevoegd de Nota van beantwoording reacties Ontwerp Centrumplan Made.

 

 

2c) Hoeveel winkeliers hebben concreet aangegeven minder bomen te willen in de Marktstraat. Betreft dit slecht een boom voor hun winkel of is aangegeven 30-40% minder bomen te willen.

 

 

Antwoord vraag 2c

 

Zie beantwoording vraag 2a. Bruisend Made heeft aangegeven achter de voorgenomen dunning van bomen te staan. Ze zijn de primaire gesprekspartner namens de bedrijven.

 

2d) Is er voorafgaande aan de informatieavond d.d. 22 november 2018, de opinieronde van 29 november 2018 en de uiteindelijke raadsvergadering van 13 december 2018 een avond belegd voor de inwoners en winkeliers in de Marktstraat om het voorstel zoals is voorgesteld door het college (reductie 30-40% van het huidige bomenbestand) te bespreken c.q. voor te leggen aan deze belanghebbenden? Zo nee, waarom niet.

 

Antwoord vraag 2d

 

Nee. Zie beantwoording vraag 2.

 

 

 

2E) Wie of welke organisatie wordt bedoeld met andere betrokkenen zoals in uw antwoord blijkt (n.a.v. informatie avond).

 

Antwoord vraag 2e

 

Zie ook de bijlage met daarin de beantwoording vraag PvdA Drimmelen. Andere betrokkenen zitten in de externe projectgroep Centrumplan Made. Zoals bij vraag 2a aangegeven heeft de laatste bijeenkomst van de externe projectgroep Centrumplan Made op 28 mei 2018 plaatsgevonden. In de externe projectgroep Centrumplan Made zitten:

 

-       Ondernemers (waarvan enkelen ook bestuurslid Bruisend Made

 

-       Grond-/vastgoedeigenaren


-       Bewoners

 

-       Bedrijvennetwerk Drimmelen

 

-       Bewonersgroep Samen Actief Made

 

-       Parochiebestuur

 

Voor nadere detaillering zie blz. 52 van het centrumplan.

 

 

 

 

2f) Vindt u dat bewoners en winkeliers vooraf voldoende inspraak hebben gehad inzake het kappen / verplanten of behouden van de bomen in de Marktstraat? Zo ja, waarop baseert u dit.

 

Antwoord vraag 2f

 

Zie beantwoording vraag 2a. Inspraak hierover is vooraf niet aan de orde geweest. Conform de door uw raad vastgestelde uitgangspunten Centrumplan Made staat behoud van een duurzame laanstructuur voorop. Het college volgt hierin het advies van Storix Boom- & Landschapsbeheer. Via info en opinieronde is dit dossier besluitvormend aan uw raad voorgelegd.

 

 

 

2g) Vindt u dat er voldoende draagvlak onder de belanghebbenden in de Marktstraat om 30 tot 40% van de bomen te kappen / herplanten? Zo ja, waarop baseert u dit.

 

Antwoord vraag 2g

 

Zoals bij vraag 2f is aangegeven staat behoud van een duurzame laanstructuur voorop.

 

 

 

 

2h) Er zijn diverse “Madese”organisaties die in haar statuten iets hebben opgenomen over natuurwaarden en cultuurhistorische waarden. Waarom zijn organisaties zoals Madese Natuurvrienden, Stichting BEI, Kiemkracht, Heemkundekring Made en Drimmelen e.d. als belangenorganisaties niet betrokken bij dit plan.

 

Antwoord vraag 2f

 

Zie ook hier beantwoording vraag 2a.


3. In uw beantwoording op vragen van de PvdA geeft u aan dat er afgelopen jaren ruim 450 bomen zijn gekapt en er ook nog voor ruim 50 een kapvergunning is verleend. Er zijn 215 bomen herplant.

 

3a) Is wel eens berekend hoeveel CO2-opname er verloren is gegaan door deze bomen te kappen.

 

Antwoord vraag 3a

 

Nee.

 

 

3b) Hoe past deze bomenkap en het in nog geen 50% van de gevallen herplant in de duurzaamheid en het in 2040 CO2-neutraal willen zijn. U bent het toch met ons eens dat de CO2 opname van 450 vaak toch oudere bomen niet in verhouding staat met de CO2 opname van 215 relatief jonge bomen?

 

Antwoord vraag 3b

 

In de meeste gevallen van de gemeentelijke kapvergunningen is er sprake van een slechte kwaliteit van de bomen, onoplosbare wortelopdruk en/of dunning van de bomen. Bij herplant van nieuwe bomen wordt meer dan in het verleden gekeken naar de beschikbare onder- en bovengrondse groeiruimte. Ook de onderlinge plantafstand wordt hierbij betrokken. Dit betekent dat er in veel gevallen minder bomen worden terug geplant dan er stonden. Uitgangspunt van het door u vastgestelde groenbeleid is kwaliteit boven kwantiteit.

 

 

4. In diverse brieven wordt aangegeven dat in december 2018 wordt gekozen voor een aannemer die het plan gaat uitvoeren.

 

4a) Is het plan reeds vergund en zo ja, aan welk bedrijf?

 

 

Antwoord vraag 4a

 

Ja, aan Den Ouden Aannemingsbedrijf BV

 

 

4b) Voert dit bedrijf alle werkzaamheden uit of fungeert het ook als hoofdaannemer en besteedt het werkzaamheden uit?

 

Antwoord vraag 4b

 

Het bedrijf fungeert als hoofdaannemer en welke werkzaamheden hij eventueel zal uitbesteden is nog niet bekend.


4c) Indien er ook wordt uitbesteed (zie vraag 4b).

 

Welk bedrijf is de uitvoerende partij voor het kappen / herplanten van de bomen?

 

 

Antwoord vraag 4c

 

Dit is nog niet bepaald.

 

 

4d) Mede vanwege de hoge leeftijd van de Zilverlindes is het belangrijk dat de uitvoering zorgvuldig gebeurd.

 

-Heeft het bedrijf die deze exercitie gaat doen voldoende ervaring?

 

 

Nee. Voor kap- en herplant wordt een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd. De aannemer heeft o.a. aangeboden om een bomeneffectanalyse uit te voeren vooraf aan de werkzaamheden. Dit om effecten van werkzaamheden op de bomen in de Marktstraat zo veel mogelijk te beperken en daarmee het behoud van de bomen beter te garanderen.

 

Tijdens de werkzaamheden aan de bomen zal er een (meewerkend) groenwacht aanwezig zijn. Deze groenwacht moet gediplomeerd zijn als European Tree Technician (Boomtechnisch adviseur) waardoor hij beschikt over alle basiskennis die nodig is om te werken bij de bomen.

 

 

-Zijn/worden in de contracten van de uitvoerende partij of partijen clausules opgenomen, waarbij in het geval dat de ondergrondse ingrepen aan de Zilverlinden uiteindelijk onherstelbare schade wordt toegebracht met de afsterven tot gevolg, deze schade deels of geheel aan die partij of partijen zal worden verhaald?

 

Hierover moeten nog nadere afspraken gemaakt worden in het bouwteam. Het bouwteam bestaat uit de opdrachtgever, ontwerpende (architect) en uitvoerende partijen (aannemer). Het bouwteam kan zo nodig uitgebreid worden met adviseurs.

 

 

Namens de fractie van Combinatie Algemeen Belang J.J. Praat

 

 

tel. nr. 0652486500