ï

Vragen ex artikel 37 reglement van orde gemeente Drimmelen

 

 

Onderwerp : Vervolgvragen baggeren en vragen verkoop ligplaatsen haven Lage Zwaluwe

Datum             : 16 april 2018

 

 

Inleiding            : Naar aanleiding van de beantwoording baggeren havens heeft CAB de volgende vervolgvragen over het baggeren en vragen over verkoop van ligplaatsen.

 

 

U geeft aan in de beantwoording bij vraag 1 dat alleen de vaargeul in het bestek is opgenomen. Voor de andere delen zijn de huurders /eigenaren verantwoordelijk. Dit is vastgelegd in de diverse huurcontracten en het door uw raad vastgestelde baggerplan. Van de aangeboden meeliftconstructie is door geen van de benaderde partijen gebruik gemaakt. Echter door inwoners en bewoners aan de haven is geconstateerd dat er gebaggerd is in de gehele binnenhaven zowel aan de zijde tot aan de kopsteigers van firma Crezée, als ook bij de eigenaren van de Nieuwlandsedijk. Ook is er geconstateerd dat er gebaggerd is in het oostelijk deel van de haven (lees uitbreiding langs Amerweg firma Crezée). Er is dus aan weerszijde van de ‘vaargeul’ extra gebaggerd als ook bij de uitbreiding.

 

Combinatie Algemeen Belang vindt de door u gegeven beantwoording tegenstrijdig en wil graag nader uitleg.

      Volgens de geldende havenverordening 1999 is de vaargeul 10 meter breed. Hoe verklaart u dat enkel de vaargeul is gebaggerd en inwoners / bewoners aan de haven dit ontkennen. Kunt u dit weerleggen?

      U geeft aan dat alleen de vaargeul in het bestek is opgenomen. Is het bestek inzichtelijk? 

 

Zoals u in uw beantwoording aangeeft is er gehandeld naar een vastgesteld baggerplan.

Volgens de begroting 2018 staat bij Paragraaf C Kapitaalgoederen beleidskaders; Anders dan het voornemen om structureel de havens te baggeren is er geen beleid omtrent het baggeren van de havens.

      Graag verduidelijking is er nu wel of geen beleid omtrent het baggeren van de havens?

      Zo ja kunt u aangeven welk beleid u bedoelt en wanneer dit is vastgesteld?

             

Via gesprekken met enkele bewoners van de Nieuwlandsedijk over de door u aangeboden meeliftconstructie bleek dat zij nergens van af wisten.

      Kunt u de brief (communicatie over de meeliftconstructie) waarin u de bewoners van de Nieuwlandsedijk benaderd heeft om gebruik te maken van de meeliftconstructie overleggen?

 

Ook geeft u aan dat verantwoordelijkheid is vastgelegd in diverse huurcontracten.

      Kunt u deze huurcontracten overleggen?

 

Verder verklaart u in uw beantwoording dat afrekening gebaggerde m3 van de vaargeul met de aannemer plaats vindt op basis van in en uit peiling.

      Als u de vaargeulbreedte van 10 meter volgens de geldende havenverordening 1999 heeft aangehouden wie is er dan verantwoordelijk voor de extra gebaggerde m3?

 

Via gesprekken met het bestuur van de watersportvereniging, zij hebben tijdens een overleg met gemeente en Sweco d.d. 1 november 2017 aangegeven wel gebruik te willen maken van de meeliftconstructie maar tijdens het gesprek d.d. 1 februari 2018 hierover met u als gemeente Drimmelen, Sweco en aannemer werd hen te kennen gegeven dat zij gezien de afmetingen van het baggermaterieel niet deel konden nemen aan de meeliftconstructie.

      Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

      Hoe is het communicatietraject onderling verlopen?

      Op welke wijze heeft de aanbesteding plaatsgevonden?

 

In uw beantwoording op vraag 5 ( verkoop Nieuwlandsedijk ) stelt u dat uit het onlangs gevoerde overleg overigens is gebleken dat er zelfs geen directe beperkingen bestaan ten aanzien van het gebruik.

      Wie waren betrokken bij dit overleg?

      Is tijdens dit overleg geconstateerd dat dit voor de gehele binnenhaven van toepassing is?

      Zo ja zo nee hoe verklaart u de geel gearceerde vlakken op de door u ter inzage gelegde tekening? 

      Zijn deze met het baggeren opgelost?

 

Ondieptes binnenhaven melden bij het meldpunt. Op onze vraag hoe het proces na het melden van een ondiepte dan verloopt of daar bijvoorbeeld regels voor en over vastgelegd zijn in een protocol is het antwoord van u dat iedere melding wordt afgewerkt conform de gebruikelijke werkmethode van ons meldpunt. 

      Bent u het met ons eens dat een ondiepte in een haven niet te vergelijken is met een losliggende stoeptegel, overhangende takken of een volle vuilnisbak?

      Mag u als gemeente baggeren bij particulieren ligplaatsen?

      Heeft u daarvoor het benodigde materieel?

      Mag u zelfstandig waterbodemonderzoek verrichten? Graag verduidelijking en een concreet antwoord hoe u via het meldpunt de mogelijke ondieptes op gaat lossen.

             

In de beantwoording op vraag 8 geeft u aan dat er voor het baggeren van de vaargeul een verkennend waterbodemonderzoek is uitgevoerd in mei 2017 en dat het slib niet vrij is van vervuiling en kan worden ingedeeld in klasse B bij toepassing in een oppervlaktewaterlichaam.

In de Akte van verjaring / Akte van levering december 2016 is een artikel opgenomen over verontreiniging en bodemkwaliteit. Hierin is destijds onder andere opgenomen dat:

1.    De gemeente Drimmelen niet bekend was met enige verontreiniging

2.    Partijen hebben bij het sluiten van de overeenkomst bewust afgezien van het verrichten van een bodem- en of grondwateronderzoek.

3.    Het risico van het achteraf toch blijken van enige verontreiniging, geheel voor rekening desbetreffende koper is.

 

In het door u ter inzage gelegde rapport van Sweco staat op pagina 7 punt 2.5 .

Voorgaand onderzoek. Ter plaatse van de binnenhaven van Lage Zwaluwe heeft AT Milieu Advies B.V. in 2014 een waterbodemonderzoek uitgevoerd. Uit de analyseresultaten van de vier vakken van de jachthaven van Lage Zwaluwe blijkt dat de waterbodemkwaliteitsklasse ‘B’ is. De bagger is niet verspreidbaar en ongeschikt voor grootschalige toepassing.

      Waarom geeft u in de beantwoording aan dat er in mei 2017 een waterbodemonderzoek is uitgevoerd terwijl volgens het rapport van Sweco er in 2014 al een waterbodemonderzoek heeft plaatsgevonden met de hierboven genoemde analyseresultaten.

      Moeten wij hieruit concluderen dat u willens en wetens wederom niet juist heeft gecommuniceerd naar de kopers van de ligplaatsen?

      Waarom heeft u alvorens de verkoop van de ligplaatsen uw verantwoording over verontreinigde gronden niet genomen en willens en wetens verontreinigde ondergrond verkocht?

 

Verder geeft u aan dat partijen bij het sluiten van de overeenkomst bewust hebben afgezien van het verrichten van een bodem en of grondwateronderzoek.

      Hoe verklaart u dan de vraag van de bewoners tot het verrichten van een onderzoek, zie hiervoor bijgevoegde e-mails bijlage 1 en bijlage 2.

      De beantwoording van bijgevoegde e-mails moeten wij hier ook concluderen dat er willens en wetens informatie is achtergehouden?

 

In de binnenhaven zijn nog aspirant kopers die gemeentelijk water willen kopen.

      Vindt u naar aanleiding van de als bijlage 3 bijgevoegde foto’s dat ook hier geen beperkingen zijn?

      Of bent u van mening dat hier wellicht toch gebaggerd moet worden?

      Alvorens de mogelijke verkoop gaat u deze partijen wel inlichten over de vervuilde gronden.

             

Tevens blijkt uit gesprekken met diverse kopers en aspirant kopers van ligplaatsen dat u verschillende verkoopprijzen hanteert en gehanteerd heeft. Het credo gelijke monniken gelijke kappen wordt dus niet gehanteerd . Maar 5 verschillende verkoopprijzen hanteren voor ligplaatsen in de haven van Lage Zwaluwe is naar ons inziens niet juist.

      Graag willen wij inzicht in alle taxatie rapporten van ligplaatsen kopers en aspirant kopers Lage Zwaluwe

 

U heeft een extern bureau ingehuurd gespecialiseerd in overheidsrecht die de verkoop van ligplaatsen met de diverse partijen heeft begeleid onder hun deskundigheid is het verkoop proces verlopen. Wederom blijkt uit gesprekken dat mondelingen afspraken niet zijn en worden nagekomen waardoor rechtszaken mogelijk niet meer voorkomen kunnen worden.

      Heeft u hierover al bericht ontvangen?

      Heeft dit bureau wel de juiste deskundigen ingezet?

      Heeft dit bureau open, transparant en eerlijk gecommuniceerd naar alle partijen?

 

Tijdens de baggerwerkzaamheden van 19 februari tot 14/15 maart zijn volgens waarnemingen ook de uitpeilingen verricht.

      Er is buiten de vaargeul gebaggerd hoe zijn de uitpeilingen verricht?

      Zijn de onderzoeksresultaten hiervan al bekend? 

      Hoeveel m3 baggerspecie is er verwijderd?

      Wat waren de kosten van de baggerwerkzaamheden?

 

 

Combinatie Algemeen Belang

 

Sarien Hoevenaar

Teun van de Steenoven