ï

ZORG EN WELZIJN

 

In de huidige economisch en financiële zware tijden komen steeds meer inwoners financieel en maatschappelijk in de knel. Voor die mensen wil CAB, binnen de kaders van de wetgeving, een ruimhartig en op maat passend sociaal beleid voeren. Misbruik moet echter streng worden aangepakt.

 

Wel is duidelijk geworden dat door de overheveling van rijkstaken naar de gemeente op het gebied van de zorg een groter beroep op de inwoner wordt gedaan dan in het verleden.

 

Participatie is het toverwoord dat het rijk heeft uitgevonden om de inwoners meer zelf te laten doen in plaats van een beroep te doen op de gemeente.

 

CAB  is voor duidelijke afspraken richting de inwoners wat van hun verlangd wordt en waar de gemeente zal faciliteren.

 

Het algemeen uitgangspunt hierbij is dat getracht moet worden zoveel mogelijk de zelfredzaamheid te bevorderen.

 

De eenzaamheid is voor veel ouderen een probleem. Het welzijnsbeleid dient hieraan meer aandacht te geven. Ondanks de inspanningen van hulpverleners en zorginstellingen is er een tekort aan zorg en aandacht. Dit probleem wordt maar voor een deel opgevangen door mantelzorg en vrijwilligers.

 

De inzet van vrijwilligers is onmisbaar voor de leefbaarheid. Ondersteuning van hun werk is noodzakelijk. In het bijzonder willen wij aandacht vragen voor de activerende en bindende rol, die de wijkcentra/ ontmoetingsplaatsen kunnen hebben bij het wijk- en buurtbeheer, jeugd- en ouderenbeleid.

 

Met de meeste jongeren gaat het goed. Slechts een deel komt in de problemen. Allerlei soorten verslaving met bijbehorende uitwassen dient zoveel als mogelijk via voorlichting en preventie te worden voorkomen. De gemeente heeft nadrukkelijk de regie bij het preventiebeleid m.b.t. deze problemen. Met hulpverlenende instanties dient samenwerking tot stand te worden gebracht en afstemming tussen preventie en hulpverlening.

 

Iedereen doet mee en in Drimmelen sluiten we niemand uit (uitgangspunten visienota “Samen aan zet!-Met elkaar bouwen aan een inclusieve gemeente Drimmelen.”)

 

SPEERPUNTEN ZORG

 

1.    CAB  is van mening dat we het zorg geld dat we van het Rijk krijgen, geheel uitgeven voor de WMO en niet oppotten. Dus niet verder bezuinigen op huishoudelijke hulp, verhogen eigen bijdragen en dergelijke

2.    Jeugdzorg moet toegankelijk blijven (laagdrempelig) en de uitgaven beheersbaar, waarbij preventieve jeugdzorgprojecten belangrijk zijn

3.    De afdeling Sociale Zaken moet een klantvriendelijke, effectieve en doelmatige organisatie zijn, waarbij de inwoner centraal staat en niet zozeer het systeem en de regels

4.     Voorlichting aan ouderen krijgt extra aandacht. De informatie moet op de doelgroep en de kern aangepast zijn. Verzorgingstehuizen, wijkcentra en ouderenbonden spelen een actieve rol in voorlichtingsbijeenkomsten en informatieverstrekking

5.     Mensen met een uitkering dienen de vrijwilligersvergoeding te behouden en niet gekort te worden op de uitkering

6.    Voorlichting op scholen over de gevaren van allerlei soorten verslaving is een permanente taakstelling

7.    Ter bevordering van de zelfredzaamheid en zorg op maat verdient het een aanbeveling om het participatiemodel vorm en inhoud te geven

8.    CAB  kiest voor een armoedebestrijdingsbeleid dat activerend is voor hen, die nog kunnen werken en toereikend is voor hen die dat niet meer kunnen

9.    Daar waar mogelijk en wenselijk kunnen op tijdelijke basis, in het kader van mantelzorg bij bestaande woningen, verplaatsbare mantelzorgwoningen worden geplaatst en/of bij en in bestaande voorzieningen een tijdelijke woonvergunning worden afgegeven

10.  Om langer te kunnen blijven wonen in eigen woning dient deze wel levensbestendig te zijn, voldoende levensbestendige woningen en aanpassing van bestaande woningen voor ouderen

11.  Concrete afspraken met woningbouwcoöperatie Woonvizier over voldoende huurvoorraad voor lage inkomens, verzorgden en mensen met beperkingen. Instandhouden van betaalbare woningen

12.  Optimale zorg verlenen door gemeente en middelen beschikbaar stellen zodat ouderen kunnen blijven meedoen aan activiteiten met name ouderen die nog thuis zijn

13.  Faciliteren van ouderenadviseurs, cliëntondersteuners en belasting invulhulpen

14.  Uitvoering geven aan de eindresultaten van het 75+ onderzoek.

15.  Een blijvende aandacht en zorg voor laaggeletterdheid is noodzakelijk

16.  Stimuleren particuliere initiatieven voor deelname ouderen in de leefomgeving  (bijvoorbeeld huiskamerrestaurants, e-bike trainingen en verkeersveiligheid trainingen)

 

SPEERPUNTEN WELZIJN

 

1.    Het  Centrum voor Jeugd en Gezin dient goed bereikbaar en toegankelijk te zijn. Mede daarom dient ook een spreekuur in de diverse kernen gerealiseerd te worden

2.    Ondersteuning van preventieve programma’s op het gebied van bewegen en gezondheid.

3.     Het beleid voor ondersteuning, begeleiding en verzorging van ouderen dient gericht te zijn op activeren i.p.v. afhankelijk maken

4.    Seniorenorganisaties blijven subsidiëren

5.    Er dient een samenhangend beleid ontwikkeld te worden ter ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers

6.    Er dient continu aandacht te zijn voor het dementie café en eenzaamheid 

7.    Den Domp blijft in Lage Zwaluwe het ontmoetingscentrum waar verenigingen hun hobby kunnen blijven beoefenen