ï

WONEN EN WOONOMGEVING

 

CAB streeft naar hoogwaardige woonkwaliteiten. In onze dorpen moet een goede mix van woningen zijn tussen de huurwoningen en eigen woningen. Voor alle bevolkingsgroepen en de zgn. doelgroepen starters en ouderen moeten geschikte betaalbare woningen beschikbaar zijn. Bij de uitvoering van de nieuwe bestemmingsplannen zal bij nieuwbouw steeds een deel beschikbaar moeten zijn voor starters en ouderen. Een constructieve samenwerking met woningbouwcorporaties en ontwikkelaars is hierbij van belang.

Onze dorpen moeten blijven voldoen aan een goed woon- en leefklimaat. Het dorpsgericht werken kan hierbij een bijdrage leveren.

Uitvoering van de woonvisie dient permanent aandacht te hebben.

Duurzaam bouwen en levensloop bestendig bouwen zijn de uitgangspunten bij nieuwe woonwijken.

Voor inbreidingslokaties die ontstaan door vrijkomende gebouwen dan wel open plekken dient een goede mix van betaalbare woningen voor alle bevolkingsgroepen tot stand te komen.

In prestatieafspraken zal het aandeel van de corporatie in de totale woningbouw worden vastgelegd waarbij ook aandacht is collectief en individueel opdrachtgeverschap. Ook voor particuliere woningbouw zal de nodige aandacht moeten zijn.

Ook de energiekosten maken een steeds groter deel uit van de totale woonlasten. Maatregelen om energiezuinig te bouwen en het verbruik van energie voor bestaande woningen te reduceren moeten gestimuleerd worden. Dit geldt ook voor de openbare gebouwen.

 

Wij vinden dat een veilig woonklimaat een groot goed is. De veiligheidsproblemen in onze dorpen dienen zo integraal mogelijk te worden aangepakt. Geen bestrijding van symptomen maar aanpak van de oorzaken.

Wij zijn van mening dat de dorpen hun eigen karakter moeten kunnen blijven behouden. Daarnaast dient daarbij de leefbaarheid, veiligheid en sociale samenhang bevordert te worden zonder een grote afbreuk te doen aan die eigenheid.

 

SPEERPUNTEN WONEN EN WOONOMGEVING

 

Zorgen voor:

1.    Behoud eigen karakter van onze dorpen.

2.    Voldoende woningen in de sociale sector zowel huur als koop.

3.    Woningen voor starters en de ouder wordende mens (levensloopbestendige woningen).

4.     Betaalbare koopwoningen in diverse klassen.

5.     Regie voering ten aanzien van het woningbouwbeleid door de Gemeente Drimmelen en blijven stimuleren van woningbouw in Wagenberg, Made, Hooge en Lage Zwaluwe, Terheijden en Drimmelen.

6.    Een veilige en leefbare woonomgeving.

7.    Afstemming tussen wonen-zorg-welzijn.

8.    Energie neutraal bouwen en stimuleren isoleren van bestaande woningen (uitvoering geven aan beleidsplan duurzaamheid 2013-2040)

9.    Geen mini campings voor alleen arbeidsmigranten uit Midden en Oost Europa. Bedrijven zorgen voor eigen huisvesting

10. Gemeente draagt zelf actief bij aan duurzaamheid door versneld overheidsgebouwen energie-neutraal te maken (zonnepanelen op daken e.d.). De gemeente moet het goede voorbeeld geven