ï

VERKEER EN VERVOER

 

Een leefbare en vitale gemeente stelt eisen aan de bereikbaarheid. Dit kan niet los gezien worden van verkeers-, parkeer-, veiligheids- en milieuaspecten. Wenselijk is een integraal beleid dat recht doet aan het belang van de leefbaarheid van de gemeente. Het gebruik van openbaar vervoer, auto en fiets wordt in de gehele gemeente zo goed mogelijk op elkaar afgestemd.

In het belang van maatschappelijke deelname van het toenemend aantal ouderen en gehandicapten is het gewenst binnen de gemeente te blijven zoeken naar vervoersmogelijkheden als aanvulling op het al bestaande openbaar vervoer.

 

SPEERPUNTEN VERKEER EN VERVOER

 

1.    De verkeersknelpunten in Hooge Zwaluwe en Lage Zwaluwe  (Zoutendijk en Gaete-Loonsedijk) dienen opgelost te worden

2.    Gezocht moet worden naar een betere ontsluiting van het agrarisch gebied. Dit door een visie op te stellen voor alle kernen en in samenwerking met Gemeente, inwoners, ondernemers en agrariërs

3.    CAB  is voorstander van vernieuwing verkeerslichten installatie bij het oude gemeentehuis in Made (en tegen het weghalen van de verkeerslichten en hiervoor in de plaats een rotonde aan te leggen, omdat dit laatste leidt tot onveilige verkeerssituaties voor onze voetgangers en fietsers)

4.    Achterstallig onderhoud Dirk de Botsdijk versneld opknappen plus aanleggen verlichting op fietspad van en naar station Lage Zwaluwe (en weghalen versmalling)

5.    Het op mensen met een beperking gericht gemeentelijk beleid dient in samenspraak met de diverse platformen zoals WMO-platform, WWZ Drimmelen, KBOD en andere betrokken instanties te komen tot bereikbare en toegankelijke bushaltes, openbare gebouwen, winkelcentra en parkeerplaatsen

6.    Het aantal veilige fietspaden dient te worden uitgebreid en daar waar verlichting noodzakelijk is moet die worden aangebracht. (o.a. verlichting fietspad van en naar station Lage Zwaluwe)

7.    Oplossing (fiets)verkeer Horenhilsedijk – aansluiting fietspad (uitvoeren motie CAB, verkeersborden met Energiezuinige led-verlichting)

8.    Doortrekken fietspad Horenhilsedijk van Molendijk naar Dorpsstraat (Lage Zwaluwe)

9.    Behoud bushalte Abtslaan Terheijden

10.  Continueren doelgroepenvervoer (zoals buurtbus Wagenberg) en daar waar er behoefte is investeren in kleinschalig openbaar vervoer oplossingen en faciliteiten

11.  Aansluiting Beverpad zijde Lage Zwaluwe op Monumentenpad en zijde Drimmelen doortrekken conform plan

12.  Aanleggen rondweg achter de Flierstraat Lage Zwaluwe door verbreden en optimaliseren Zwaluwsedijk en op Dirk de Botsdijk aan te sluiten)

13.  Meer financiële middelen vrijmaken voor het oplossen van parkeerproblemen in onze kernen. Door uitbreiding maar ook door betere bewegwijzering / toegankelijker maken nabij gelegen terreinen

14.  Bij onderhoudsprojecten natuur niet vergeten, door onnodig bomen te rooien (zoals Oudeweg Lage Zwaluwe).

15.  Oplossen verkeersproblematiek Prinses Margrietstraat Hooge Zwaluwe.

16.  Aanpak verkeersproblematiek gebied “Markstraat” Terheijden.