ï

RUIMTELIJKE ORDENING EN OPENBARE RUIMTE (NATUUR)

 

CAB is van mening dat de inrichting van de publieke ruimte ons allen raakt. Het gaat daarbij om het scheppen van een zo goed mogelijk evenwicht tussen wonen, werken en recreëren, tussen economische en ecologische functies. Ruimtelijke ordening is een middel, geen doel. Het is een zeer belangrijk instrument om de leefbaarheid in onze dorpen in stand te houden en te bevorderen.

Optimaal gebruik van de beperkte ruimte vraagt een geordende aanpak met actuele bestemmingsplannen, waarbij rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van levensloopbestendige dorpen en veilige en effectief ingerichte bedrijventerreinen. Het sociaal economisch beleid is gericht op werkgelegenheid voor onze eigen bevolking. Bij de invulling van de schaarste ruimte moeten we, mede in het kader van duurzaamheid, uitgaan van een zo goed mogelijke afstemming met natuur en milieu, zuinig gebruik van ruimte en energie.

Het ingezette beleid om het gehele grondgebied van actuele bestemmingsplannen te voorzien blijft onveranderd van kracht.

Bestemmingsplannen dienen enerzijds voldoende rechtszekerheid te bieden maar ook zoveel mogelijk ruimte te laten voor individuele wensen en behoeften.

Voor het buitengebied is een integraal bestemmingsplan vastgesteld. Een vitaal platteland is voor onze gemeente essentieel. Het buitengebied dient naast landbouw ook andere maatschappelijke belangen als natuur, landschap, ecologie en recreatie te dienen.. Ook dient een goede ontsluiting middels fiets- en wandelpaden en buitengebied goed toegankelijk te maken voor gebruikers en recreanten.

Met het groenfonds zullen ontwikkelingen mede dienstbaar worden gemaakt aan de inrichting van het landschap.

 

SPEERPUNTEN RUIMTELIJKE ORDENING EN OPENBARE RUIMTE

 

Zorgen voor:

1.    Actuele bestemmingsplannen

2.    Uitvoering geven aan de structuurvisie

3.    Uitvoering geven aan het  bestemmingsplan buitengebied met een evenwichtige balans tussen landbouw en natuur

4.    Een goed woonklimaat met een visie op onze blauw/groene Gemeente Drimmelen

5.    Behoud, herstel en ontwikkeling van natuur, landschapswaarden, cultuurhistorie en water.

6.    Behoud kwaliteit van de openbare ruimte

7.    Bestrijding van de problematiek van wateroverlast door onder andere onderhoud-vervanging van ons rioleringsstelsel en het afkoppelen van regenwater. Bomen nemen veel water op en daarom ook behouden bomen-beplanting en (eventueel) planten van extra bomen-beplanting om wateroverlast tegen te gaan

8.    Optimaliseren en revitaliseren van het huidige tuinbouwgebied

9.    CAB is voorstander van een duurzame gemeente op allerlei gebied zoals: zonne-energie, hergebruik, voorkomen van verkwisting, duurzame materialen, duurzaam waterbeheer etc. De gemeente moet hierbij zelf het goede voorbeeld geven