ï

ONDERWIJS, EDUCATIE EN CULTUUR

 

Drimmelen beschikt over een goed onderwijsaanbod en huisvesting voor basis - en voortgezet middelbaar onderwijs. De school heeft niet alleen een onderwijskundige functie, maar, naast de ouders / verzorgenden, tevens een belangrijke taak in de opvoeding van kinderen en het beleven van normen en waarden. Vanwege de invloed van de school op de vorming van kinderen is het van belang dat de school een veilige omgeving biedt. Daarnaast moet de school vroegtijdig problematisch gedrag signaleren zodat in samenwerking met de ouders begeleiding voor de kinderen kan worden gezocht. Ook in het middelbaar en voortgezet onderwijs kunnen leerlingen de prestatiedruk - vaak gecombineerd met problemen thuis en in hun omgeving - niet aan. Ze lopen achterstand op of verlaten vroegtijdig de school. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen dient een goed zorgsysteem aanwezig te zijn dat in relatie met welzijnsvoorzieningen en hulpverlenende instanties, voor hulp of een goede begeleiding zorgt. Voor hen, die voortijdig afhaken en een tweede kans willen, is het regionaal opleidingscentrum ROC een nuttig onderwijsinstituut.

Het doel hierbij is dat alle jongeren een school verlaten met een diploma. Een van de basisvoorwaarden voor goed onderwijs is een goede huisvesting.

 

SPEERPUNTEN ONDERWIJS, EDUCATIE EN CULTUUR

1.    CAB vindt het belangrijk dat in 2018 nu eindelijk de problemen met de klimaatbeheersing in basisschool De Schittering in Hooge Zwaluwe definitief worden opgelost

2.    Bij het vroegtijdig onderkennen en aanpakken van problemen bij kinderen kunnen veel latere en vaak grotere problemen op school en in de samenleving voorkomen worden. Het consultatiebureau voor zuigelingen en Centrum voor Jeugd en Gezin hebben hierin een belangrijke taak, maar ook de GGD dient door de gemeente daarop aangestuurd te worden

3.    Voldoende betaalbare kinderopvang en buitenschoolse opvang blijven een punt van aandacht

4.     De gemeente stimuleert door overleg met het bedrijfsleven en onderwijs het creëren van leerwerkplaatsen voor jongeren

5.    Vroegtijdig schoolverzuim dient te worden voorkomen door een actieve samenwerking met de scholen. Goede registratie en een actief optreden van de leerplichtambtenaar is daarbij noodzakelijk

6.    CAB  pleit voor meer speelruimte bij de brede school in Lage Zwaluwe, hetgeen bijdraagt aan de leefbaarheid van het dorp. (uitvoeren motie CAB 2014)

7.    Behoudt Plexat Wagenberg als sociaal cultureel ontmoetingscentrum.