ï

LEEFBAARHEID EN OPENBARE RUIMTE

 

Veilige en schone wijken en buurten is een minimale voorwaarde om zich thuis te voelen. Dit is echter niet genoeg; ook de eigen verantwoordelijkheid en sociale en educatieve aspecten spelen een rol. Werken aan de leefbaarheid in de kernen en wijken in onze gemeente is een voortdurend proces, waarbij overleg met inwoners een belangrijke rol kan spelen. De sleutel tot succes is een aanpak die tot stand komt in samenspraak met de inwoners. Pas als de inbreng van de betrokkenen van meet af aan serieus wordt genomen ontstaat een draagvlak voor goede oplossingen. Discriminatie op wat voor gronden dan ook, dient voorkomen en bestreden te worden. De kwaliteit van de openbare ruimte is mede bepalend voor een goed leefklimaat.

 

SPEERPUNTEN LEEFBAARHEID EN OPENBARE RUIMTE

 

1.    Goed onderhoud van openbaar groen, de wegen en trottoirs blijft één van de speerpunten van ons beleid. Extra geld voor onderhoud moet beschikbaar worden gesteld.  Een actieve bijdrage van de wijkteams en inwoners bij het onderhoud stellen wij zeer op prijs

2.    Een integrale aanpak van wijkactiviteiten en problemen door woningbouwcorporatie, wijkorganisatie, gemeente, e.d.

3.     De gemeentelijke wijkcoördinatoren dienen goed bereikbaar en toegankelijk te zijn en spreekuur te houden in de servicepunten

4.    Zo mogelijk worden bewoners middels (adoptie)groen en bijvoorbeeld bij schoonmaakacties actief betrokken bij het uitvoerend beleid in hun buurt en wijk

5.    Rekening moet worden gehouden dat de openbare ruimte bruikbaar blijft voor de ouder wordende inwoners

6.    Een inhaalslag onderhoud van achterstallig wegbeheer en groenbeheer is noodzakelijk

7.    Snippergroen actief verkopen conform de uitgangspunten uit het beleidsplan snippergroen

8.    Continueren van het houden van een schouw in de kernen, waarbij geconstateerde problemen daadkrachtig en in samenwerking met inwoners / maatschappelijke partijen worden opgelost

9.    Faciliteren visverenigingen door onderhouden vislocaties (bijvoorbeeld vislocatie /water bij de Schans Terheijden)

10.  In overleg met Staatsbosbeheer om kleinschalig toerisme bij zandwinput Reeweg aantrekkelijker te maken (dagtoerisme)

11.  Streven naar een geluidswal in Made langs de A59 ter plaatse van de Vogel- en de Bomenbuurt

12.  Ontwikkelen speel- of geboortebos op oude begraafplaatsen Made De Vooghtstraat Stuivezand en Julianastraat (meer bomen, parkachtige uitstraling met bankjes e.d.)

13.  Stoppen met onnodige bomenkap maar meer bomen en struiken voor behoud biodiversiteit (insecten / diversiteit natuurbeleving i.p.v. verschraling aanbod bomen/planten)

14.  Beter betrekken natuurorganisaties (zoals ANV, stichting Bei, Madese natuurvrienden, Kiemkracht) bij natuurontwikkeling en uitvoering diverse beleidsplannen

15.  Behoudt van het Hertenkamp Hooge Zwaluwe.

 

16.  Tegen plaatsing windmolens in Zonzeelse polder (ook niet in de toekomst)