ï

ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN EN TOERISME

 

Voor CAB is een aantrekkelijk ondernemingsklimaat van groot belang voor de vitaliteit van onze dorpen. Door de aanwezige bedrijven in onze leefgemeenschap te verankeren wordt de leefbaarheid in de diverse dorpskernen gewaarborgd. Uitbreiding van lokaal gebonden bedrijventerreintjes per dorpskern ten behoeve van plaatselijke ondernemers moet mogelijk blijven. De gemeente moet een stimulerende rol vervullen voor behoud van het winkelbestand in de diverse dorpen evenals duurzame inrichting van de bedrijventerreinen.

De gemeente draagt zorg om in samenspraak met het BND (bedrijvennetwerk Drimmelen) te komen tot kwaliteitsverbetering van het ondernemersklimaat.

Wij verwachten van de gemeente een actieve en stimulerende rol om de lokale economie te stimuleren.

 

De één loket functie van de gemeente dient afgestemd te zijn op de vraag van de ondernemers zodat ondernemers adequaat ter zijde worden gestaan. Ook voor de huisvesting van seizoenarbeiders dienen goede oplossingen te worden gecreëerd.

Samenwerking met andere gemeenten in het kader van SES (sociaal economische samenwerking) is nodig op het gebied van arbeidsmarktbeleid, werkgelegenheid, recreatie en toerisme.

In het gemeentelijk aanbestedingsbeleid wordt, voor zover hogere regelgeving dit toestaat, rekening gehouden met effecten op de lokale werkgelegenheid.

De sector recreatie en toerisme is een van de kansrijkste economische dragers van onze gemeente. De toeristisch recreatieve ontwikkelingen verdienen een goede infrastructuur.

Een voorwaardenscheppend en faciliterend beleid van de gemeente moet hierbij voorop staan.

Verder is het CAB van mening dat Drimmelen de toegangspoort is tot Het Nationaal Park De Biesbosch.

 

SPEERPUNTEN ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN EN TOERISME

 

Zorgen voor:

1.    Lokale ondernemers in het gemeentelijk aanbestedingsbeleid

2.    Het behoud en  kwaliteitsverbetering van het winkelgebied

3.    Een loket functie voor bedrijven

4.    Een kleine uitbreiding van Brieltjenspolder

5.    Duurzame energiebronnen

6.    Een glasvezel net in heel de gemeente

7.    Uitvoering van de  stedenbouwkundige visie voor het dorp Drimmelen

8.    Het lokale ondernemersklimaat. (samenwerking, ontplooiing, stimulering)

9.    Stimuleren kleinschalige bedrijvigheid in de Louisepolder te Lage Zwaluwe, omdat dit goed is voor de werkgelegenheid (voorwaarde een goede ontsluiting van de Flierstraat)

10.  Ondersteuning van ondernemersklimaat. Hulp aan beginnende ondernemers