ï

Bestuur en organisatie 

 

CAB kiest voor een brede maatschappelijke vertegenwoordiging in het gemeentebestuur, waarbij betrokkenheid met de samenleving een eerste vereiste is.

 

Voor een goede belangenbehartiging is het tevens noodzakelijk aandacht te hebben voor de kwaliteit van onze vertegenwoordigers, vooral als het gaat om leden van het dagelijks bestuur. De belangen van een gemeente met een organisatie van ca. 170 medewerkers en een begroting van circa 50 miljoen euro zijn zó groot, dat bestuurlijke kwaliteit onontbeerlijk is bij de keuze van wethouders. De wethouders dienen direct bereikbaar en beschikbaar te zijn en een directe maatschappelijke binding te hebben met onze gemeente, hetgeen onze voorkeur heeft.

 

Wij hebben op onze lijst kandidaten uit alle kernen en zij vormen een goede mix qua politieke ervaring en nieuwkomers, die een frisse blik hebben op onze gemeente. Betrokkenheid bij de leefbaarheid van de kernen en opkomen voor de belangen van onze inwoners staat hierbij centraal. 

 

SPEERPUNTEN BESTUUR EN ORGANISATIE

1.    Bij de keuze van een wethouder zal naast maatschappelijke betrokkenheid, de bestuurlijke kwaliteit voor ons een belangrijke toetssteen zijn. Onze voorkeur gaat uit dat onze kandidaat in Drimmelen woonachtig is

2.    Indien de verkiezingsuitslag dat toelaat en tot programmatische overeenstemming gekomen kan worden is CAB bereid zijn verantwoordelijkheid te dragen in het dagelijks bestuur

3.    De cultuur van de organisatie dient zodanig te zijn dat een goede dienstverlening en bereikbaarheid voor de inwoner en politieke organisatie vanzelfsprekend is

4.    Als er verder bezuinigd moet worden dient er een analyse gemaakt te worden van de noodzakelijke ambtelijke taken en de daarbij bijhorende en benodigde hoeveelheid medewerkers

5.    Ambtelijke samenwerking tussen gemeente Geertruidenberg, Oosterhout en Drimmelen moet worden bevorderd als dit leidt tot  kostenbesparing en kwaliteitsbevordering