CAB geeft in het kort onze algemene visie per programmaonderdeel en lichten dit toe met een aantal speerpunten. Dit programma en de daarin neergelegde visies zijn voor ons uitgangspunt bij discussies en besluitvorming over de diverse beleidsonderwerpen van raad, college en opinieagenda.

 

Wij zijn als gemeente voor onze financiële inkomsten voor ca. 40% afhankelijk van de rijksoverheid. De overheveling van rijkstaken naar de gemeente heeft afgelopen jaren enorme  invloed gehad op de dienstverlening naar onze inwoners zeker gezien de bezuinigingen die daarmee gepaard zijn gegaan.

 

Momenteel individualiseert onze samenleving zich in toenemende mate met een steeds sterker wordende assertiviteit en kennis van inwoners. Dit vraagt om een aangepaste gemeentelijke organisatie en politieke benadering en houding. Een meer directe en veel minder bureaucratische benadering en houding is daarbij noodzakelijk. Mensen willen overtuigd worden en het lokaal bestuur moet meer daadkracht laten zien.

 

Helaas roept onze huidige samenleving ook een beeld op van afnemende tolerantie en is deze harder en scherper geworden. Agressiviteit en asociaal gedrag nemen toe.

 

Het is dan ook meer dan ooit een noodzaak en uitdaging om niet alleen onderling, maar ook als politiekbestuur en inwoners op basis van ieders verantwoordelijkheid voortdurend met elkaar in dialoog te zijn en elkaar te inspireren. Samenwerken in een open en eerlijke dialoog waarbij wij elkaar kunnen en moeten aanspreken op het algemeen belang en de eigen verantwoordelijkheid.

 

Daarom doet CAB ook een beroep op de onderlinge solidariteit, kennis en inzet van onze inwoners om met ons samen te werken aan een leefbare, sociale en veilige samenleving. Participeren zal het motto zijn.

 

In elk programma zijn speerpunten opgenomen die voor Combinatie Algemeen Belang punten zijn die de komende raadsperiode aandacht verdienen.