ï

LEEFBAARHEID EN OPENBARE RUIMTE

 

Veilige en schone wijken en buurten is een minimale voorwaarde om je thuis te voelen. Dit is niet genoeg; ook de eigen verantwoordelijkheid en sociale en educatieve aspecten spelen een rol. Werken aan de leefbaarheid in de kernen en wijken in onze gemeente is een voortdurend proces, waarbij overleg met inwoners een belangrijke rol speelt. De sleutel tot succes is een aanpak die tot stand komt in samenspraak met de inwoners. Pas als de inbreng van de betrokkenen van meet af aan serieus wordt genomen, ontstaat een draagvlak voor goede oplossingen. Discriminatie op wat voor gronden dan ook, wordt voorkomen en bestreden. De kwaliteit van de openbare ruimte is mede bepalend voor een goed leefklimaat.

 

 

SPEERPUNTEN LEEFBAARHEID EN OPENBARE RUIMTE

 

1.    Goed onderhoud van openbaar groen, de wegen, fietspaden en trottoirs blijft één van de speerpunten van ons beleid. Extra geld voor onderhoud wordt beschikbaar gesteld. Er is een actieve bijdrage van de wijkteams en inwoners bij het onderhoud.

2.    Er mag geen onderscheid zijn tussen stoepen en Goeiestoepkes, alle stoepen zijn (rolstoel) toegankelijk en veilig.

3.    Inwoners zijn actief betrokken bij het uitvoerend beleid in hun buurt of wijk met (adoptie)groen en bijvoorbeeld bij schoonmaakacties.

4.    De openbare ruimte blijft toegankelijk voor de ouder wordende inwoners.

5.    Er komt een inhaalslag op het onderhoud van achterstallig wegbeheer en groenbeheer.

6.    Snippergroen wordt actief verkocht conform de uitgangspunten uit het beleidsplan snippergroen.

7.    We gaan door met het houden van een schouw in de kernen, waarbij geconstateerde problemen daadkrachtig en in samenwerking met inwoners/maatschappelijke partijen worden opgelost.

8.    We blijven knokken voor een oplossing voor de bewoners die te maken hebben met geluidshinder van wegen. Streven naar een geluidswal o.i.d. in Made langs de A59 ter plaatse van de Vogel- en Bomenbuurt.

9.    Ontwikkelen speel- of geboortebos op oude begraafplaatsen Made, De Vooghtstraat, Stuivezand en Julianastraat (meer bomen, parkachtige uitstraling met bankjes e.d.).

10.  Stoppen met onnodige bomenkap en verschraling van aanbod bomen en planten.

11.  Meer diversiteit van bomen, struiken en planten die biodiversiteit behouden en vergroten.

12.  Natuurorganisaties (zoals ANV, stichting Bei, Madese natuurvrienden, Kiemkracht) zijn betrokken bij natuurontwikkeling en uitvoering van diverse beleidsplannen.

13.  Er is beter toezicht op lopende (ver)bouwwerkzaamheden door tijdige controle gedurende de uitvoering te wijzen op tekortkomingen. Dit is de juiste werkwijze in plaats van achteraf het werk afkeuren. Herstelwerkzaamheden worden verhaald op de aannemer.

14.  Meer inzetten op Blauw/Groen en beheer daarvan in samenwerking met telers, boeren, ondernemers, inwoners, Waterschap Brabantse Delta en gemeente.

15.  Meer sport in de openbare ruimte, toegankelijk voor iedereen.

16.  Watertappunten in alle kernen.