ï

Onderwerp    :  Website “WijzijnDrimmelen”

D.d. :  11 november 2019

 

Inleiding

 

Afgelopen weken is er veel reclame gemaakt door de gemeente Drimmelen betreffende de onlangs door de gemeente gelanceerde website WijzijnDrimmelen.nl.

 

De fractie van de CAB heeft de volgende vragen

 

(en willen graag bij alle vragen een nadere toelichting):

 

1)  Waarom is er deze website gestart, terwijl er al soortgelijke websites/platforms zijn als KijkopDrimmelen.nl en DrimmelenNieuws.nl. Is er vooraf gepeild onder de inwoners van de gemeente of er behoefte was aan een 3e website.

 

Antwoord:

 

Het college heeft er voor gekozen om van de gemeentelijke website www.drimmelen.nl een zogeheten toptakenwebsite te maken. Die zou daarmee niet langer ruimte bieden voor informatie over maatschappelijke projecten en initiatieven, zoals bewonersgroepen, die een eigen plaats hadden. Om hier een toch plek voor te creëren is in april 2016 de website WijzijnDrimmelen.nl gepresenteerd. De gemeente wil met dit participatieplatform inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties helpen om samen te werken en krachten te bundelen. Deze website biedt inwoners en anderen die actief zijn in Drimmelen de mogelijkheid om een idee, initiatief of activiteit te versterken. Het is een plek waar de gemeenschap kan meedenken, praten en meedoen aan nieuwe plannen. Waar iedereen kan reageren, een discussie op gang kan brengen. En zijn of haar inzet kan aanbieden in de vorm van kennis en ervaring en/of mankracht. Ook voor nieuws over projecten of activiteiten kan men op deze website terecht. In 2018 is een discussie gevoerd


 

met inwoners aan de hand van de zogenaamde KoersKaart. Uit de KoersKaart blijkt dat er


behoefte is bij inwoners aan een compleet overzicht van activiteiten in de dorpen. Dit was tot dan toe nergens te vinden. Daarom is voor 2019 subsidie verstrekt om de website WijzijnDrimmelen op dit vlak te versterken en te promoten.

 

2)   De website lijkt qua naam en lay-out erg op de reeds bestaande site KijkopDrimmelen.nl. 2a)Waarom is hiervoor gekozen en bent u niet bevreesd voor mogelijke claims.

 

Antwoord:

 

Over de naam van de website: als je een onlineplatform over Drimmelen in het leven roept, kun je er niet aan ontkomen om in de titel de naam Drimmelen mee te nemen.

 

Over de lay-out: de website heeft een eigen huisstijl en verschilt in kleurkeuze, vlakverdeling, opmaak, mogelijkheden tot interactie en tal van andere elementen totaal van KijkopDrimmelen.nl. Ook staan er geen advertenties op, in tegenstelling tot de andere website.

 

2b) Bent u niet bang voor verwarring tussen de sites KijkopDrimmelen en WijzijnDrimmelen? Er is nu namelijk al onder een aantal inwoners verwarring, zoals blijkt uit een aantal digitale reacties.

 

Antwoord:

 

Nee hier zijn we niet bang voor. De website heeft een andere naam, andere uitstraling en andere functie dan andere websites. Om de website goed weg te zetten in de samenleving zijn we een aantal publieksvriendelijke acties begonnen waarmee we het bezoek aan en gebruik van de website bevorderen. Ook stimuleren we dat verenigingen en stichtingen de website onder meer gebruiken om hun activiteiten en evenementen op te plaatsen.

 

3)  In 2010 is door de gemeenteraad een kerntakendiscussie gestart waar niet primaire taken werden afgestoten. Bent u van mening dat deze website een kerntaak is voor onze gemeente?

 

Antwoord:

 

De gemeenteraad heeft raadsbreed gekozen voor Dorpsgericht werken, daarmee ligt de opdracht om de sociale samenhang in de gemeente te versterken. De inzet van de website WijzijnDrimmelen.nl is een van de manieren om die doelstelling dichterbij te brengen. De gemeente faciliteert met de website dat genoemde doelgroepen deze kunnen gebruiken. De website wordt door bewoners en verenigingen positief ontvangen.

 

4)  Waarom biedt u als gemeente gratis reclame aan aan bedrijven? Dit is toch ten opzichte van de 2 bestaande sites, maar ook weekblad ‘t Carillon en Rondom De Toren, BndeStem e.d. oneerlijke concurrentie? Wij zien nu al advertenties van bedrijven, die anders betaalde advertenties hadden moeten afnemen. Graag een nadere toelichting.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoord:

 

Bedrijven kunnen op de website activiteiten en evenementen melden die ze binnen de gemeente tot stand brengen, net als alle organisaties binnen de gemeente. Als berichten niet overeenkomen met de geest van de site of de gebruiksvoorwaarden, kunnen deze verwijderd worden. Daarbij moet worden opgemerkt dat deze website nog in opbouw is, en dat we aanpassingen kunnen aanbrengen als dat nodig blijkt te zijn.

 

5)  Bent u van plan om ook een soortgelijke WijZijnDrimmelen op Facebook, Twitter en/of Instagram te introduceren. Zo ja op wat voor termijn.

 

Antwoord:

 

Uiteraard gebruiken we social media onder meer om WijzijnDrimmelen.nl als “Digitaal Dorpshart” onder de aandacht te brengen. We hebben vooralsnog geen plan om een social mediavariant van WijzijnDrimmelen.nl te maken.

 

6)  Hoeveel heeft de introductie van de website gekost aan kosten zoals het bouwen, capaciteit / uren personeel, externe inhuur, reclame maken in de gemeente e.d. Graag een overzicht.

 

Antwoord:

 

Jaar

Activiteit

Kosten in €

 

 

 

2015

Abonnementskosten

3267

 

 

 

2016

Abonnementskosten

3267

 

Introductiekosten, dit is onder meer besteed aan

 

 

introductiecursussen aan alle raadsleden.

3635

 

 

 

2017

Abonnementskosten

3267

 

Diverse kosten

968

 

 

 


2018

Abonnementskosten

3267

 

Diverse kosten

765

 

 

 

2019

Abonnementskosten

3267

 

De actie die op dit moment aan de gang is, is het opfrissen en

 

 

promoten van de site. Dit wordt betaald uit een subsidie ter grootte

 

 

van € 27.000. Deze subsidie komt voort uit de subsidieregeling

 

 

Inclusieve Samenleving/Vervolg KoersKaart, waarvoor de

 

 

gemeenteraad eenmalig € 150.000 beschikbaar heeft gesteld voor

 

 

diverse projecten.

 

 

Ten laste van dit subsidiebedrag is een nieuw ontwerp voor de

 

 

website gemaakt, is de website aangepast en zijn allerlei

 

 

promotieactiviteiten opgestart. De campagne loopt tot en met

7806

 

december. Totaal tot nu toe gemaakte kosten:

 

 

 

De inzet van personeel gebeurt vanuit de reguliere bedrijfsvoering.

 

 

 

 

 

 

7)  Hoeveel gaat de website structureel jaarlijks kosten aan capaciteit / uren personeel en dergelijke (kosten domeinnaam e.d.0. Graag een overzicht.

 

Antwoord:

 

Het jaarlijks beheer wordt sinds 2015 begroot op 3267 euro aan onderhouds- en abonnementskosten. Inzet van personeel gebeurt vanuit de reguliere bedrijfsvoering. Daarin wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende websites

 

8)  Wij hebben vernomen dat de gemeente bepaalde bedrijven / instellingen verplichten om een account aan te maken bij WijzijnDrimmelen en verplichten om daarop informatie op te zetten. Klopt dat? Zo ja, wat is hiervan de reden?

 

Antwoord:

 

Wij verplichten niemand om een account aan te maken.

 

 

Namens de fractie van Combinatie Algemeen Belang J.J. Praat


 

 

tel. nr. 0652486500